Till huvudinnehåll
En högstadieelev sitter vid ett piano
Publicerad: 30 november 2022

Deltagande i kulturskola under skoltid

Skolinspektionen har fattat ett beslut som rör ledighet för att delta i Kulturskolan i samband med ett tillsynsärende av Habo kommun. Beslutet innebär en viss förändring jämfört med tidigare beslut.

Skolverket har gjort en reviderad mer nyanserad tolkning av skollagens bestämmelser om skolplikten och ledighet vid deltagande i kulturskolan. Se Skolverkets webbplats 

Skolinspektionen har i samband med prövning av ett ärende gjort motsvarande tolkning. Skolinspektionen förutser att tillämpningen fortsatt bör bli restriktiv, men vill informera om att beslutet innebär en viss förändring. Enligt tidigare beslut från Skolinspektionen har det inte varit tillåtet att regelbundet gå ifrån lektioner för att delta i kulturskolans verksamhet. Men enligt det  nya beslutet jämställs nu ansökan om ledighet för att delta i kulturskolan med ansökan om annan ledighet.

För att bevilja ledighet ska rektor göra en samlad individuell bedömning av elevens situation. I den bör frånvarons längd, hur angelägen ledigheten är för eleven, elevens studiesituation och samlade situation i övrigt vägas in.