Till huvudinnehåll
En skolbyggnad under klarblå himmel
Publicerad: 13 april 2023

Kraftig minskning av antalet ansökningar om att starta skola

Skolinspektionen har under 2023 tagit emot 99 ansökningar om att starta eller utöka fristående skola. Det är mer än en halvering jämfört med fjolåret och den lägsta siffran sedan statistiken började sammanställas 2010. Även i år kommer majoriteten av ansökningarna från skolkoncerner.

Koncerner står fortfarande för majoriteten av de inkomna ansökningarna visar vår rapport men vi kan konstatera att de har mer än halverats jämfört med tidigare år. Däremot är ansökningarna från aktörer som driver ideella föreningar och stiftelser på en liknande nivå som tidigare år.

Flera tänkbara förklaringar bakom minskning

Ungefär 60 procent av ansökningarna handlar om utökning av befintlig skola medan 40 procent rör nyetablering. Att ansökningarna sjunkit så kraftigt hos koncerner under 2023 kan ha flera tänkbara förklaringar.

- En förklaring kan vara att vissa avstår från att ansöka om tillstånd om vi har konstaterat brister i deras verksamhet när vi har gjort tillsyn. En av de vanligaste orsakerna till avslag de senaste åren har varit att vi sett brister i den befintliga verksamheten, säger Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo.  

Det osäkra världsläget med höjda räntor och inflation kan också ha varit en bidragande orsak till att färre ansöker. Vidare har ansökningsavgiften höjts.

- Men vi kan även konstatera från tidigare ansökningsomgångar att en vanlig synpunkt från kommuner är att utbildningsutbudet är väl tillgodosett och att det till och med kan finnas en överkapacitet av utbildningsplatser, säger Carin Clevesjö chef för Skolinspektionens tillståndsenhet.

Vanligare med uppköp av skolor med tillstånd

Att antalet ansökningar varierar mellan åren är inte ovanligt. Men de senaste åren har det blivit allt vanligare att skolföretag köper upp skolor med befintliga tillstånd. Det är uppköp som inte redovisas i rapporten eftersom de inte ingår i ansökningsförfarandet. Men Skolinspektionen gör även i dessa fall en ägar- och ledningsprövning eftersom alla förändringar i ägar- och ledningskretsen ska anmälas till myndigheten.

- De förändringar vi ser nu med ett mindre antal tillståndsansökningar behöver inte betyda att det blir tydligt färre friskolor som startar kommande år, säger Helén Ängmo. Sökmönstret kan till viss del vara  en anpassning till en ny situation och nya regler. Tidigare sökte fler aktörer tillstånd och om dessa blev beviljade var det ändå flera skolor som inte startade eller dröjde med detta.  Nu har reglerna skärpts. Tillstånd får inte vara vilande och man måste starta skolan inom två år.

Även stor minskning av ansökningar om distansundervisning

Utöver de 99 ansökningarna om tillstånd för fristående skola har Skolinspektionen tagit emot 13 ansökningar om att bedriva distansundervisning, vilket är en kraftig minskning jämfört mot i fjol då siffran låg på 43 ansökningar. Bakom de 13 inkomna ansökningarna står 13 sökande.

Vilka ansöker om att starta skola och vad gäller för tillstånd?

Här kan du läsa mer om vilka som ansöker om att starta fristående skola, vad som gäller för tillstånd och hur en ägar- och ledningsprövning går till. 

Vilka ansöker om att få starta fristående skola?

Tillståndsprövning
Fristående skola