Till huvudinnehåll
En ur skolpersonalen sitter och ringer vid sitt arbetsbord
Publicerad: 17 juni 2021

Avlastande tjänster ger lärare mer tid till undervisning

Många lärare får lägga mycket tid på administration, dokumentation, föräldrakontakter, elevernas hälsa och psykosociala situation. På flera skolor har man inrättat läraravlastande tjänster för att ge lärarna mer tid till sitt kärnuppdrag – undervisning.

För att elever ska få undervisning av behöriga lärare trots den rådande lärarbristen finns det behov av att säkerställa att lärare får ägna sin arbetstid till undervisning. Många lärare upplever idag också en stressad och splittrad arbetssituation och det är en anledning till att många lärare väljer att lämna yrket.

Det har alltid funnits andra personalkategorier än utbildade lärare i skolan, men under senare år har annan personal på kort tid ökat väsentligt. Det finns många olika benämningar på den här typen av tjänster, till exempel arbetslagsresurs, datasupport, elevassistent, elevcoach, elevkoordinator, elevsamordnare, IKT-pedagog, IKT-samordnare, IT-pedagog, IT-resurs, lärarassistent, rastvärd, resurslärare, resurspedagog, skoladministratör, skolvärdar, skolvärdinnan, socialpedagog , stormentorn och ungdomscoach.

Vad vi granskat

Skolinspektionen har granskat rektorns arbete med läraravlastande tjänster på 28 grundskolor i årskurserna 7–9. Vi har tittat på hur rektorer arbetar med att kartlägga och analysera lärarnas behov av avlastning och om rektorerna följer upp och utvärderar om tjänsterna avlastar lärarna så de kan fokusera mer på undervisning. Vi har också tittat på om syfte, roller och uppdrag för tjänsterna är tydliga för skolans personal och om det finns dokumenterade arbetsbeskrivningar för den läraravlastande personalen. Granskningen omfattar även om rektorn säkerställer att den läraravlastande personalen har relevant kompetens för det arbete som ska utföras och om de får stöd och ledning utan att det innebär merarbete för skolans lärare. 

Granskningens viktigaste iakttagelser

  • Rektorerna har ett aktivt arbete med läraravlastande tjänster och hanterar många av de kritiska aspekterna vid arbetet med dessa tjänster på ett fungerande sätt.
  • Det finns behov av att säkerställa tydligheten genom att dokumentera uppdrag och roller i skolan när mängden och mångfalden av olika personalkategorier växer.
  • Rektorerna säkerställer att den läraravlastande personalen har den grundläggande kompetens som behövs för uppdraget, men behov av ytterligare kompetensutveckling tillgodoses inte alltid.
  • Lärarna upplever att de blir avlastade och kan fokusera mer på undervisningsprocessen till följd av det arbete som den läraravlastande personalen utför.

Den läraravlastande personalen är en heterogen grupp där utbildningsbakgrund och tidigare arbetslivserfarenhet varierar brett. Även vilka uppdrag och arbetsuppgifter den läraravlastande personalen har varierar mellan och inom skolor samt vilka titlar och benämningar som används.

Publikation
Granskningsrapport
Grundskolan
Undervisning
Lärare och lärarutbildning
Lärarresurs

Kontaktperson

Anna Gabrielsson

Robert Östberg