Till huvudinnehåll
En elev studerar med sin lärare
Publicerad: 24 oktober 2022

Ny rapport: Läsfrämjande arbete i grundskolan

Barn och ungas läsintresse är viktigt för utvecklingen av deras läsförmåga. En god läsförmåga är i sin tur avgörande för att lyckas väl i skolan, för att klara vidare studier och för att kunna delta i samhället som en aktiv samhällsmedborgare. Skolinspektionen har nu granskat kvaliteten på det läsfrämjande arbetet i skolorna med fokus på undervisningen i svenska i årskurserna 4-6.

Forskning har under en längre tid lyft fram att barn och elever läser allt mindre och att läsintresset bland unga dalar. Skolinspektionens tidigare granskningar och forskning på området har också visat att flera viktiga beståndsdelar i det läsfrämjande arbetet ibland saknas eller inte får tillräckligt fokus i undervisningen. 

Skolinspektionen har nu granskat kvaliteten på det läsfrämjande arbetet med fokus på undervisningen i svenska i årskurserna 4-6 på 25 grundskolor. I granskningen har vi tittat på dels svensklärarnas arbete med att integrera läsfrämjande inslag i undervisningen, dels skolornas övergripande och strategiska läsfrämjande arbete. Det har även ingått att titta på hur elever och skolpersonal ser på digitala verktyg och medier kopplat till läsning.

Alla granskade skolor behöver utveckla sitt läsfrämjande arbete

Granskningen visar bland annat att det saknas en samlad bild av elevernas läsvanor och läsintresse på skolorna, att det läsfrämjande arbetet ofta sker på initiativ av enskilda lärare och skolbiblioteken inte alltid används som en resurs i det läsfrämjande arbetet. 

Rapporten visar även att de läsfrämjande insatserna på skolorna avtar ju äldre eleverna blir. Detta trots att studier visar att elevers läsintresse avtar med stigande ålder.

Eleverna upplever också att de inte får inte prata om sin läsning i den omfattning som de skulle önska. Granskningen lyfter även fram att eleverna ofta föredrar traditionella böcker när de läser skönlitteratur, och digitala medier när det handlar om att hämta in fakta.

Alla granskade skolor behöver utveckla sitt arbete med läsfrämjande insatser för att höja kvaliteten i arbetet. Samtidigt ser vi att det finns förutsättningar för lärare och rektorer att uppnå mycket av det läsfrämjande syftet med relativt små insatser.

Granskningsrapport
Grundskola
Undervisning
Skolbibliotek
Kvalitetsarbete
Läromedel