Till huvudinnehåll
Publicerad: 16 december 2020

Ny rapport: Utbildning under påverkan av coronapandemin i gymnasieskolan

Under den tidiga hösten 2020 har Skolinspektionen genomfört en granskning som baseras på intervjuer med rektorer och ett urval av elever på 225 gymnasieskolor. Rektorerna och eleverna har i granskningen fått göra egna bedömningar av hur arbetet gått och vilka utmaningar som de upplever kvarstår framöver.

Distansundervisning riskerar att vara svår för många elever. I Skolinspektionens tidigare rapporter om pandemins påverkan på utbildningen i gymnasieskolan har elevernas egna röster saknats. Det är därför särskilt angeläget och värdefullt att vi nu genom denna rapport både kan lyfta de områden som skolan bedömer som särskilt utmanande i hanteringen av pandemin och de arbetssätt som fungerat särskilt väl, och samtidigt belysa hur eleverna själva upplever situationen.

Under hösten har de flesta gymnasieskolor i landet bedrivit undervisning i skolans lokaler som vanligt. Det är främst i större städer som undervisningen delvis varit på distans. Observeras bör att när denna rapport publiceras, i december 2020, är gymnasieskolorna återigen stängda och de flesta elever får sin undervisning på distans till slutet av terminen.

De iakttagelser vi har gjort i denna granskning bekräftar i flera delar den bild vi har från tidigare granskningar av gymnasieskolans utmaningar med anledning av pandemin. Resultaten ger samtidigt en fördjupad bild av utmaningarna, inte bara vid distansundervisning, utan också när det gäller att kompensera och stötta upp när eleverna kan få sin undervisning i skolan.

Några områden framstår som särskilt utmanande för gymnasieskolorna och eleverna. Vi kan bland annat se att rektorerna i flera fall har en mer positiv bild av utbildningssituationen under pandemin än vad eleverna har. Det framkommer att den nya situationen med distansundervisning inte bara varit utmanande för skolorna, utan att det också har påverkat eleverna, både sett till deras mående och till deras upplevelse av lärandet. Elever lyfter exempelvis fram minskad motivation för skolarbetet och att de ofta känner sig ensamma i sitt lärande. Generellt upplever eleverna sämre lärarstöd och kommunikation kring undervisningen jämfört med vanlig undervisning i klassrum.

Några positiva resultat från granskningen är att både elever och rektorer anser att information och kommunikation om hur smittspridning ska undvikas i skolans lokaler har fungerat bra. Dessutom, i de skolor där inte alla elever kunde genomföra sin APL under våren, beskriver de flesta rektorer att eleverna endera redan har kunnat ta igen sin APL eller att det finns en plan för hur det ska göras under hösten. Även om detta var innan smittspridningen ökade i slutet av höstterminen visar det på att skolorna har en hög förmåga att hantera flera av de situationer som pandemin medför. Positivt är även att det växer fram alltfler lösningar kring hur undervisningen kan fungera på distans och kring hur stöd till elever kan fungera. Rektorer ger flera exempel på detta i rapporten.

Förutom att fortsatt arbeta aktivt och individanpassat för att följa upp och stödja elevernas kunskapsutveckling och mående, ser Skolinspektionen exempelvis att det i många skolor finns ett behov av att involvera eleverna mer – både vad gäller att fånga upp deras upplevelser och synpunkter och att hålla dem informerade. Flertalet rektorer anser exempelvis att de har en beredskap för en situation med ökad distansundervisning och att de har planer för hur elever ska ta igen moment som tidigare har ställts in. Det är viktigt och bra. Det verkar dock inte som om information om denna planering når eleverna i tillräcklig grad.

Utifrån den pågående pandemin har Skolinspektionen ställt om sitt arbete och genomför distansinspektioner som har ett lärande och framåtriktat syfte för de deltagande verksamheterna. I dessa granskningar intervjuas rektorer och elever via telefon eller video, och det är deras egna bedömningar om hur utbildningen fungerar som redovisas i rapporten. Då Skolinspektionen vill visa hänsyn för lärarnas och elevhälsas viktiga uppdrag under pandemin har vi valt att inte ta deras tid i anspråk i denna granskning. Det medför samtidigt att deras bild av skolans arbete saknas i rapporten.

Läs rapporten

Utbildning under påverkan av coronapandemin - gymnasieskola

Granskningsrapport

Kontaktperson

Lars Gustafsson