Till huvudinnehåll
Publicerad: 1 september 2021

Skolinspektionens tillsyn ska göra skillnad för så många elever som möjligt

Skolinspektionen arbetar för att alla barn och elever ska få en likvärdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö. För att så många elever som möjligt ska dra nytta av vårt arbete, kommer vi från den 1 september arbeta på följande sätt.

Skolinspektionen kommer att utreda fler uppgifter om missförhållanden i skolan på skolnivå. Syftet är att bidra till förbättringar för så många barn/elever som möjligt. Vår bedömning är att det gör större skillnad för eleverna om vi utreder skolans arbetssätt i större utsträckning. När vi får in uppgifter om missförhållanden om ett enskilt barn eller en elev finns det många gånger andra elever på skolan som är i samma situation och orsaken till missförhållande handlar ofta om brister på skolnivå.

Skolinspektionen gör en bedömning av vad som ska utredas

När myndigheten får in en uppgift om en elevs skolsituation kommer vi att göra en samlad bedömning om vi ska utreda och i så fall på vilket sätt. Vi kommer bland annat att titta på våra tidigare inspektioner av skolan och huvudmannen, annan information samt tidigare uppgifter vi fått in.

Utredningar av enskilda elevärenden

Skolinspektionen kommer även fortsättningsvis utreda vissa enskilda elevärenden. Det kan till exempel handla om när en elev är utsatt för kränkande behandling, eller har omfattande frånvaro eller det finns allvarliga brister i fråga om stöd. Men för att detta ska utredas för ett enskilt barn eller en enskild elev  ska det vara befogat med statlig tillsyn. Det innebär att vi ser över vad vi vet om skolan och huvudmannen sedan tidigare och hur de hanterar brister.

Barn- och elevombudet gör en självständig bedömning om uppgifter ska utredas eller inte. Detta utifrån sitt uppdrag att tillvarata barns och elevers enskilda rätt vad gäller kränkande behandling.

Skolhuvudmannen ansvarar för att barn och elever får en bra utbildning

Det är skolans huvudman som är ansvarig för att barn och elever i deras verksamheter får en god utbildning i en trygg miljö. Huvudmannen är också den som är skyldig enligt lag att ta emot och utreda klagomål. Det är därför viktigt om man upplever ett missförhållande att vända sig till skolan eller huvudmannens klagomålshantering. Tanken är att det är skolan och huvudmannen som finns närmast eleven och kan bedöma vad som behöver göras. Om en elev har behov eller råkat ut för något behövs en snabb lösning.

Skolinspektionens roll är att bedriva tillsyn vilket skiljer sig från klagomålshantering. Vi har inte någon skyldighet att utreda varje uppgift för sig utan gör en samlad bedömning om när vi ska inleda en tillsyn. I den samlade bedömningen använder vi till exempel resultat från skolenkäten och våra tidigare inspektioner.