Till huvudinnehåll
En skola ovanifrån
Publicerad: 2 februari 2023

Ny rapport: Skolors arbete med lärande för hållbar utveckling

Vi har granskat med vilken kvalitet skolor arbetar för att lärande för hållbar utveckling ska prägla utbildningen i sin helhet. 27 av de 30 granskade skolorna kan utveckla sitt arbete med lärande för hållbar utveckling.

I granskningen har Skolinspektionen bedömt i vilken utsträckning elever ges delaktighet och inflytande över frågor som berör hållbar utveckling. Vi har också bedömt i vilken utsträckning rektorerna styr och organiserar skolorna så att lärande för hållbar utveckling präglar utbildningen i sin helhet.

Detta har vi sett

  • För att kunna ge eleverna verktyg att kunna göra självständiga och reflekterade val i olika hållbarhetsfrågor behöver lärare ha goda kunskaper i området själva.
  • Få skolor når hög kvalitet i sitt arbete med lärande för hållbar utveckling – rektorerna kan i många fall utveckla sitt arbete med att skapa en gemensam förståelse på skolan av lärande för hållbar utveckling och få bättre kännedom om lärarnas kompetens.
  • En mer uttalad styrning och/eller mer stöd skulle kunna främja skolors arbete med lärande för hållbar utveckling.

Granskningen genomfördes under våren 2022 på 30 grundskolor med årskurs 7-9. Urvalet bygger på en variation av skolenheter där en spridning av skolor utifrån geografiskt läge, huvudmannatyp och kommuntyp har eftersträvats.

Publikation