Till huvudinnehåll
En högstadieelev läser en bok vid ett fönster
Publicerad: 13 september 2021

Systematiskt arbete med elevhälsa saknas ofta under pandemin

Få skolor har tagit ett helhetsgrepp om det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet under pandemin. Detta trots att många elever beskriver att de haft svårare att hänga med och prestera vid undervisning på distans. Det visar Skolinspektionens granskning av elevhälsans arbete under covid-19-pandemin.

Skolinspektionen granskade 20 grund- och gymnasieskolor under slutet av vårterminen 2021 för att se hur skolorna arbetat med att förebygga de negativa konsekvenserna av undervisning på distans och hur de arbetat med förebyggande och hälsofrämjande insatser.

Det visar sig att få av de granskade skolorna arbetar systematiskt med att kartlägga och analysera elevernas fysiska, psykiska och psykosociala hälsa när undervisningen är på distans. De insatser som genomförts har oftast varit reaktiva, och skolorna saknar i flera fall överblick över elevernas behov. Granskningen visar också att elevhälsans kompetenser sällan används i ett förebyggande och hälsofrämjande arbete för att motverka vanliga reaktioner på undervisning på distans som elevernas motivationsförlust, stillasittande och stress.

– Vi ser att lärarna har visat stor omsorg om eleverna, men att de granskade skolorna prioriterar stöd till enskilda elever i stället för att ta ett helhetsgrepp. Utan en överblick av behoven riskerar elever att falla mellan stolarna, säger Katarina Nyström, projektledare för Skolinspektionens regeringsuppdrag om fjärr- och distansundervisningens konsekvenser.

Elevhälsans kompetenser för att motverka de negativa effekter som undervisning på distans kan ha för elevernas lärande har inte heller nyttjats fullt ut på alla skolor. Lärare, rektor och elevhälsan har på de granskade skolorna inte tagit ett gemensamt helhetsgrepp om de digitala lärmiljöerna. I avsaknad av ett helhetsgrepp har mycket ansvar fallit på lärare och mentorer. Men ett gemensamt arbetssätt behöver tas fram.

– Skolorna behöver arbeta aktivt för att stötta eleverna att hämta hem förlorade kunskaper. Därför är det viktigt att skolorna har arbetssätt för att skapa en heltäckande bild av elevernas hälso- och lärandesituation, säger Katarina Nyström. Och att elevhälsans kompetens tas tillvara.

För mer information kontakta

Katarina Nyström, projektledare för Skolinspektionens regeringsuppdrag om fjärr- och distansundervisningens konsekvenser, 08- 586 083 94

Presstjänsten 08-586 080 60