Till huvudinnehåll
En vuxen elev sitter och studerar med bok och laptop.
Publicerad: 6 maj 2021

Utmaningar med undervisning på distans i komvux

Många elever som studerar inom den kommunala vuxenutbildningen har påverkats negativt av undervisning på distans under pandemin. Det gäller särskilt elever inom sfi som får det svårt när tillfällena att träna svenska med lärarna och andra elever minskar. Samtidigt är det mycket som fungerat väl under pandemin.

Skolinspektionen har under våren genomfört en distansinspektion av den kommunala vuxenutbildningen med anledning av covid-19. Resultaten visar att mycket har fungerat väl i de granskade verksamheterna och att stora ansträngningar gjorts för att ge eleverna en flexibel utbildning.

Elever på sfi har svårt att träna svenska

Samtidigt berättar rektorer och elever att det finns stora utmaningar när undervisningen bedrivs på distans. Särskilt elever som läser sfi får det svårt när tillfällena att träna svenska med lärarna och andra elever minskar. Resultaten visar även att många elevers mående har påverkats negativt som en följd av att de sociala kontakterna har minskat.

Lärarna ger bra stöd

Vi har intervjuat totalt 54 rektorer/verksamhetschefer och 153 elever och den övergripande bilden i studien är att eleverna oftast ges möjlighet att ta del av alla undervisningsmoment som ingår i utbildningen. Eleverna uttrycker även i intervjuerna att lärarna gör en stor insats för att stödja dem och hitta olika individuella lösningar under pandemin.

Även om mycket fungerar bra i undervisningen så berättar både rektorer och elever att det är svårt för lärarna att ge samma stöd och hjälp till eleverna när undervisningen sker på distans. Granskningen visar även att många elever saknar möjligheten till repetition. Detta gäller exempelvis de elever som läser gymnasieval inriktning med yrkeskurser som skulle vilja öva mer på praktiska moment.

Elever tar större ansvar

Resultaten visar även att många elever upplever att de får ta ett större ansvar än tidigare för sitt lärande när undervisningen sker på distans. Intervjuer med rektorer och elever visar även att många elever upplever ett försämrat mående under pandemin, vilket bland annat beror på att de sociala kontakterna med andra elever och med lärarna har minskat. Här har många verksamheter ett aktivt arbete för att fånga upp och stödja de elever som mår dåligt.

Skolsituationen under covid-19

Detta PM är en delredovisning av Skolinspektionens regeringsuppdrag kopplat till covid-19

Kontakt

Presstjänst: 08-586 080 60

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå
Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
Utbildning i svenska för invandrare