Till huvudinnehåll

Arbetet för att fler barn ska delta i utbildningen i förskolan

Skolinspektionen genomför nu en kvalitetsgranskning av kommuners arbete med att få fler barn att delta i förskolans verksamhet samt hur huvudmän och rektorer arbetar med att främja barns närvaro i förskolan, så att deras möjlighet till lärande och utveckling kan stärkas.

I granskningen riktas fokus på hemkommunens uppsökande arbete för att få fler barn att delta i utbildningen samt hur huvudmän och rektorer arbetar med att främja barns närvaro i förskolan.

Genom att bedöma kvaliteten och peka på konkreta utvecklingsområden kan Skolinspektionen verka för att hemkommuner höjer förmågan i det uppsökande arbetet för att få fler barn att delta i utbildning samt bidra till att öka kvaliteten i huvudmäns och rektorers arbete med att främja barns närvaro i förskolan.

Risk för hög frånvaro bland barn med svag socioekonomisk bakgrund och barn med utländsk bakgrund

Bland de barn som inte är inskrivna i förskolan är barn med svag socioekonomisk bakgrund och barn med utländsk bakgrund, i synnerhet utrikesfödda barn överrepresenterade. Även den sporadiska frånvaron är hög bland dessa barn. Sammantaget innebär detta att de grupper av barn som gynnas mest av att delta i utbildningen i förskolan, då det finns positiva samband mellan hög, regelbunden närvaro i förskolan och barnens lärande, är de som deltar i minst omfattning.

Det är en stor utmaning för många förskolor att vissa barn som är inskrivna i förskolan inte deltar i utbildningen alls eller deltar mycket sporadiskt. Den återkommande frånvaron och rörligheten i barngrupperna gör utbildningen oförutsägbar och påverkar tryggheten och sammanhållningen i barngruppen.

Risk för okunskap om förskolans uppdrag

Det är viktigt att vårdnadshavare får information om förskolans syfte. Kommuner har en allmän skyldighet att informera vårdnadshavare om utbildningen i förskolan och sedan 1 juli 2023 även en skyldighet att bedriva uppsökande verksamhet och informera om förskolans syfte och barnets rätt till förskola samt att i vissa fall erbjuda plats i förskola även om ett barns vårdnadshavare inte anmält önskemål om det. För att vårdnadshavarna ska få ett bra beslutsunderlag och motiveras till att låta sina barn delta i utbildningen i förskolan är det viktigt att det framgår av informationen vilken betydelse den har för barnets lärande och utveckling

Risken att det finns en okunskap om förskolans uppdrag och vilken betydelse den kan ha för barns utveckling kan också medföra att barn som är inskrivna i förskolan inte deltar i utbildningen regelbundet. I Skolinspektionens tidigare granskning om huvudmäns och rektorers arbete för kvalitet i undervisning på förskolor som ligger i socioekonomiskt svagare områden framkom att det fanns en relativt stor generell okunskap om förskolas uppdrag bland många vårdnadshavare. En förklaring till att en del barn har hög närvaro kan vara att vårdnadshavarna inte har tillräcklig kunskap om förskolans roll i det svenska utbildningssystemet och att de uppfattar förskolans verksamhet mer som barnpassning och omsorg än utbildning och undervisning.

Det här granskar vi

Syftet är att granska kvaliteten i huvudmannens och rektors arbete med att främja barns närvaro i förskolan så att deras möjlighet till lärande och utveckling kan stärkas samt hemkommuners arbete med att få fler barn att delta i förskolans verksamhet.  

Följande frågeställningar ska besvaras

  1. I vilken utsträckning bedriver rektorn ett aktivt och strategiskt arbete för att främja närvaro i förskolan?
  1. I vilken utsträckning stödjer huvudmannen rektorn i arbetet med att främja närvaro?
  2. I vilken utsträckning gör hemkommunen aktiva och strategiska ansträngningar för att öka deltagandet i förskolan?

Så här görs granskningen

Kvalitetsgranskningen omfattar 30 förskolor hos offentliga huvudmän. Intervjuer genomförs med hemkommunens och huvudmannens representanter, rektorer, förskollärare och övrig personal vid förskolan. Vid sidan av enskilda beslut till de granskade huvudmännen och förskoleenheterna kommer även en övergripande rapport att preliminärt publiceras i juni 2025.

Senast uppdaterad: 10 juni 2024