Till huvudinnehåll

Skolors genomförande av garantin för tidiga stödinsatser

Skolinspektionen genomför nu en tillsyn av hur skolor arbetar med de moment som ingår i garantin för tidiga stödinsatser. Tillsynen omfattar förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan och sameskolan

Inför läsåret 2019/20 infördes garantin för tidiga stödinsatser i förskoleklassen och lågstadiet i skollagen. Garantin för tidiga stödinsatser beskriver en arbetsprocess som är avsedd att stärka skolornas arbete med att utveckla elevers kunskaper inom språk (svenska) och matematik. Den omfattar förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, sameskolan och specialskolan och syftar till att alla elever som är i behov av stödinsatser för sin språkliga och matematiska utveckling ska få rätt stöd i rätt tid. Genom garantin stärks även likvärdigheten i skolan avseende elevernas möjlighet att nå kommande kriterier för bedömning av kunskaper i svenska, svenska som andraspråk eller matematik.

Tillsynen är en del i Skolinspektionens regeringsuppdrag att följa upp och utvärdera garantin för tidiga stödinsatser i förskoleklass och lågstadiet 2019 2024.

Läs mer om garantin

Garanti för tidiga stödinsatser

Det här granskar vi

Syftet är att bedöma om de utvalda skolorna genomför de moment som ingår i garantin för tidiga stödinsatser i enlighet med bestämmelserna. Tillsynen omfattar 40 skolor med årskurserna F-3. För 39 av skolorna eftersträvar vi en variation inom socioekonomiska områden, kommuntyp, antal elever på skolan  och huvudmannatyp. Skolorna i urvalet med årskurs F-3 innefattar skolor med minst förskoleklass samt grundskolans årskurser 1, 2 och 3.  Utöver de 39 skolorna kommer även 1 sameskola att väljas. Valet här  grundas på att skolan har ett tillräckligt stort elevantal.  Följande frågeställningar ska besvaras:

  1. Använder förskolllärare/lärare de nationella kartläggningsmaterialen, de nationella bedömningsstöden och de nationella proven utifrån författningarnas krav?
  2. Genomför förskollärare/lärare särskild bedömning av elevers kunskapsutveckling utifrån författningarnas krav?
  3. Följer förskollärare/lärare upp vidtagna extra anpassningar och överför resultatet av uppföljningen utifrån författningarnas krav?

Så här görs granskningen

Skolinspektionen genomför tillsynen som en digital granskning, med intervjuer med förskoleklasslärare, lärare, personal med specialpedagogisk kompetens och rektor på de utvalda skolorna. Vi inhämtar också information genom dokumentstudier.

I tillsynen bedöms skolornas arbete i förhållande till den reglering som berör garantin för tidiga stödinsatser. Vid sidan av beslut till de granskade skolenheterna kommer även en övergripande rapport publiceras senast  augusti 2024.

Kontaktperson

Robert Sondell

Senast uppdaterad: 20 april 2023