Till huvudinnehåll

Undervisningens kvalitet i särskild undervisningsgrupp

Skolinspektionen genomför nu en granskning av undervisningens kvalitet i särskild undervisningsgrupp. Granskningen omfattar grundskolans årskurser 4-9.

Om det finns särskilda skäl får rektor besluta att en elev ska få sin undervisning i en särskild undervisningsgrupp, det vill säga i en annan undervisningsgrupp än den som eleven normalt hör till. Placeringen kategoriseras som särskilt stöd och regleras i åtgärdsprogram. Av skollagens förarbeten framgår att de särskilda skäl som kan åberopas för ett sådant beslut ska vara kopplade till möjligheten att skapa bättre förutsättningar att pedagogiskt hantera elevens stödbehov.

Enligt Skolverkets statistik går totalt 1,3 procent av grundskolans elever i särskild undervisningsgrupp läsåret 2022/23. Andelen ökar för varje årskurs och är störst i årskurs 9 (3,1 procent).

Risk för låga förväntningar

Det finns studier som visar ett samband mellan långvariga placeringar utanför ordinarie klass och låg måluppfyllelse vid grundskolans slut. Även om detta givetvis kan ha flera orsaker, väcker det frågor om undervisningens kvalitet i särskild undervisningsgrupp. Tidigare studier har bland annat visat att det finns en risk att elever möts av låga förväntningar och att tyngdpunkten i särskilda undervisningsgrupper ofta är sociala mål snarare än kunskapsmål. Detta innebär i sin tur en risk att eleverna inte får goda förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Det är givetvis viktigt att alla elever, oavsett om de går i särskild undervisningsgrupp eller i ordinarie klass, får en undervisning av hög kvalitet.

Detta granskar vi

Syftet är att granska undervisningens kvalitet i särskild undervisningsgrupp i grundskolans mellan- och högstadium.

Följande frågeställning ska besvaras:
I vilken utsträckning ges elever i särskild undervisningsgrupp en undervisning präglad av goda förutsättningar för lärande, tilltro till elevernas förmågor och fokus på kunskapsutveckling?

Så här görs granskningen

Kvalitetsgranskningen omfattar 28 skolor. För att bedöma undervisningens kvalitet intervjuar vi lärare, elevassistenter/annan personal som medverkar i undervisningen, elever, elevhälsan och rektorer. Vi genomför även observationer av undervisningen och dokumentstudier. Vid sidan av enskilda beslut till de granskade skolverksamheterna ska även en övergripande rapport publiceras preliminärt i november 2024.

Senast uppdaterad: 26 juni 2024