Till huvudinnehåll

Vidgad kvalitetsgranskning

Skolinspektionen ska vidga sin kvalitetsgranskning så att skolverksamheter som myndigheten bedömer har störst behov av tillsyn också ska omfattas av kvalitetsgranskning. Den vidgade kvalitetsgranskningen kommer att ske under våren 2024.

Skolinspektionen har ett nytt regeringsuppdrag som innebär att vidga den befintliga kvalitetsgranskningen till att även omfatta skolor som myndigheten bedömer har störst behov av tillsyn. Syftet är att bidra till en ökad kvalitet på skolor med risk för brister i förhållande till lagstiftningen, och där det också kan vara ändamålsenligt att skolan arbetar med utvecklingsområden vad gäller kvaliteten i skolans arbete.

Under våren 2024 kommer Skolinspektionen genomföra en efterföljande kvalitetsgranskning på 20 grund- och gymnasieskolor som i närtid har omfattats av myndighetens tillsyn. Vid urvalet har myndigheten även vägt in riskfaktorer som låga kunskapsresultat, lärarbehörighet eller låga svarsvärden på Skolenkätens frågor om studiemiljö och skolledning. Myndigheten kommer samtidigt följa och undersöka hur arbetet med vidgad kvalitetsgranskning kan utvecklas vidare, exempelvis genom att ta tillvara på erfarenheter från de 20 skolor som omfattas av granskningarna.

Skolinspektionen ska redovisa sina erfarenheter och slutsatser av att genomföra vidgad kvalitetsgranskning till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 4 oktober 2024.

Skolinspektionens regleringsbrev 2024

Senast uppdaterad: 22 april 2024