Till huvudinnehåll

Frågor för reflektion

Frågorna kan användas för ett reflekterande samtal. De ger en möjlighet att tänka och samtala kring situationer i arbetet, om den egna yrkesrollen och att dela erfarenheter inom ett kollegium. Det är viktigt att samtalen förs systematiskt och regelbundet över en längre tid.

Kartläggning

 • Tar skolan reda på de nyanlända elevernas kunskaper och erfarenheter när de börjar? Hur går kartläggningen till? Är rätt kompetenser (till exempel ämneskompetenta lärare) med och gör kartläggningen?
 • Vad kartläggs? Ligger fokus på elevens förmågor och styrkor?
 • Sprids resultaten av kartläggningen till alla lärare som ska undervisa eleven? Använder de kartläggningen för att planera och anpassa sin undervisning?

Undervisningens innehåll och genomförande

 • Finns det något innehåll eller några moment som förutsätter förtrogenhet med specifikt svenska förhållanden eller ett svenskt kulturarv? Hur gör skolan för att de nyanlända eleverna ska klara dessa moment?
 • När får de nyanlända eleverna vara de som har bäst förkunskaper inför nya moment i undervisningen?
 • Hur försäkrar sig ämneslärarna om att de nyanlända eleverna förstått undervisningen?
 • Utvärderar skolan undervisningen i relation till nyanlända elevernas resultat?
 • Har alla lärare förutsättningar och kompetens för att ge nyanlända elever en god undervisning? Är nyanlända elever bara några lärares ansvar?
 • Är rektor förtrogen med hur undervisningen för nyanlända elever ser ut? Hur leder rektor det pedagogiska arbetet så att undervisningen ska gynna nyanlända elever?

Studiehandledning

 • Får de nyanlända eleverna studiehandledning i den omfattning och med den kvalitet de behöver?
 • Har studiehandledarna de ämneskompetenser som krävs för att ge studiehandledning i de ämnen där den nyanlända eleven behöver mest stöd?
 • När sker studiehandledningen (inför, under eller efter lektioner och/eller prov)? Är skolans sätt att genomföra studiehandledningen bäst för varje enskild nyanländ elev?
 • Hur ser samverkan ut mellan ämneslärare och studiehandledare? Har de förutsättningar för att samverka?
 • Hur utvärderar skolan effekterna av studiehandledningen?

Andra aspekter av särskilt stöd till nyanlända elever

 • Utreds varje nyanländ elevs stödbehov innan skolan sätter in stödinsatser?
 • Finns det vissa typer av stöd, som särskild undervisningsgrupp (ofta kallad förberedelseklass eller liknande), som skolan ger alla nyanlända elever? Hur utvärderas dessa åtgärder? Finns det några nyanlända elever på skolan som varit länge (mer än ett år) i särskild undervisningsgrupp, och vad är i så fall skälet till detta? Har skolan prövat andra stödinsatser innan man tog till särskild undervisningsgrupp? Hur arbetar skolan för att de nyanlända eleverna så snabbt som möjligt ska få sin undervisning inom ramen för ordinarie klass?
 • När får de nyanlända eleverna stöd? Innan, under eller efter undervisning och/eller prov?
 • Har skolan de kompetenser som krävs för att avgöra om en nyanländ elevs stödbehov beror på bristande kunskaper i svenska eller på något annat stödbehov?

 

Senast uppdaterad: 20 juli 2020