Till huvudinnehåll

Observationer av undervisning

Observationer är en viktig metod för att ta reda på vad som händer i undervisningen och hur den bedrivs. Om observationerna kombineras med konkret och konstruktiv återkoppling blir observationsmetoden också ett redskap i arbetet med att utveckla och förbättra undervisningen.

En lärare kan ha stor hjälp av att få sin undervisning belyst av en kollega, rektor eller av någon annan med kompetens att bedöma undervisning. För rektorer kan observationer vara en del i arbetet med att följa upp utvecklingsinsatser eller kartlägga hur undervisning genomförs. När Skolinspektionens utredare ska bedöma undervisningens kvalitet eller om undervisningen lever upp till skolförfattningarnas krav är observationer också ofta en viktig metod.

Att genomföra observationer

Nedan finns ett stödmaterial för dig som vill genomföra observationer i skolan. Eftersom utgångspunkten för en observation ofta varierar är det inte lämpligt att ha en mall med färdiga företeelser för alla tillfällen. Stödmaterialet är utformat med utgångspunkten att anpassningar behöver göras för varje observation. 

Observationsstöd

Skolinspektionens observationer – utgångspunkter och vägval

Vi har utformat vårt sätt att genomföra observationer efter vissa principer och utgångspunkter. Om du vill veta mer om det och om våra vägval, kan du ta del av nedanstående promemoria. Viktigt att nämna är att det finns flera sätt att genomföra observationer på och att tillvägagångssättet beror på syftet, tid och resurser, den specifika observationssituationen med mera.

Observation som metod – utgångspunkter och genomförande

Senast uppdaterad: 29 juni 2020