Skolenkäten VT 2019

Skolenkäten ett av flera underlag

Skolenkäten är en del av Skolinspektionens arbete med att granska landets skolor. Enkäten används för att samla in synpunkter från elever, föräldrar och den pedagogiska personalen och är ett av flera underlag inför bedömningen av skolan. Delar av enkätresultaten redovisas också på Skolverkets webbplats Välja skola.

Här kan du läsa hur vi genomför Skolenkäten

Här kan du läsa hur vi granskar skolorna

Ta del av resultatet

Resultatet finns sammanställt i sin helhet i en totalrapport och sammanställt i Excel-format i menyn till höger.  

Nyheter

  • Könsskillnader presenteras nu även på skolenhetsnivå.
  • Jämförelser görs nu mot huvudmannens/skolenhetens tidigare enkätresultat. 

Sammanlagt deltog 73 offentliga huvudmän, varav 65 kommuner, samt 180 skolföretag. 

Dessa grupper fick svara på enkäten

Elever i grundskolans årskurs 5 och 9 samt år 2 på gymnasiet, pedagogisk personal i grund- och gymnasieskolan och föräldrar/vårdnadshavare till elever i förskoleklass, grundskolan samt grundsärskolan fick svara på enkäten.

Alla skolor deltar

Skolenkäten görs en gång per termin och varje enkätomgång omfattar en fjärdedel av landets skolor. Alla skolor i landet deltar i enkäten under en tvåårsperiod. I excelfilen nedan får du en överblick över huvudmän som besvarat och kommer att besvara Skolenkäten HT 2018-VT 2020. 

Huvudmän som genomför Skolenkäten HT18-VT20