Till huvudinnehåll
skolbyggnad
Publicerad: 20 maj 2024

Antal ansökningar om att starta och utöka skola fortsatt på en lägre nivå

Skolinspektionen har under 2024 tagit emot 103 ansökningar om att starta eller utöka fristående skola. Det är ungefär i nivå med fjolåret men en halvering jämfört med 2022 då vi tog emot 206 ansökningar. Även i år kommer majoriteten av ansökningarna från skolkoncerner.

Av de 103 inkomna ansökningarna kommer 71 procent från sökande med koncerntillhörighet. Koncernen Academedia AB utmärker sig genom att stå bakom mer än en fjärdedel av de inkomna ansökningarna.

Att antalet ansökningar fortfarande är på låga nivåer kan ha flera förklaringar.

-Vi vet inte säkert vad som förklarar hur söktrycket utvecklas. En möjlig förklaring kan vara att stora koncerner avstår från att ansöka när vi konstaterat brister i den befintliga verksamheten. Något som varit en vanlig avslagsgrund de senaste åren. Men det kan även finnas demografiska faktorer som till exempel befolkningsutveckling som påverkar ansökningarna, säger Carin Clevesjö, chef för enheten för tillståndsprövning.

Ytterligare en aspekt är att företagsförvärv sker vid sidan av tillståndsprövningen. Eftersom huvudmannaskapet är bibehållet om man köper samtliga aktier i ett bolag krävs idag inget nytt tillstånd. Skolinspektionen har i en skrivelse till regeringen lyft förslag om förändringar i lagstiftningen på detta område.

Av de inkomna ansökningarna handlar 33 om nyetablering av skola och 70 utökning av en befintlig skola. Utöver de 103 ansökningarna har vi fått in nio ansökningar om att starta internationella skolor och 13 ansökningar om undervisning på distans. Distansansökningarna ligger på samma nivåer som i fjol medan ansökningarna om att starta internationell skola däremot har har ökat något.

Alla ansökningar skola för skola finns även i excelformat här:

Tillståndsprövning