Till huvudinnehåll
Elever i led
Publicerad: 19 oktober 2022

Risk att elever på waldorfskolor får sämre förutsättningar

Skolinspektionen har genomfört en tematisk tillsyn av 35 av landets 38 waldorfskolor i grundskolan. I 27 av dem konstaterades brister i minst ett av sex inspekterade områden.

Ladda ned rapporten

Tematisk tillsyn av waldorfskolor

Skolinspektionens tillsyn visar att det finns en risk att elever på waldorfskolor inte får förutsättningar att utveckla kunskaper och värden i en trygg miljö. Tillsynen visar också att flertalet waldorfskolor brister i planering och genomförande av undervisningen och att elever på vissa waldorfskolor inte får den garanterade undervisningstid de har rätt till.

- Eleverna får inte den utbildning och undervisningstid som de har rätt till. Det gör att de går miste om kunskaper som de ska få inom sin utbildning. Det riskerar också att påverka elevernas framtida studier, säger Anna Bergqvist enhetschef på Skolinspektionen.

Tillsynen visar också att det finns brister vid ett antal skolor i arbetet med garantin för tidiga stödinsatser. Elevernas kunskapsutveckling kartläggs inte och på vissa skolor fungerar inte arbetet med att sätta in adekvata insatser för eleverna. Det finns även exempel på skolor som inte sätter in stöd även om behovet är uppenbart.

- Vi ser att arbetet med tidiga insatser brister. Om man inte kartlägger elevernas kunskapsutveckling, finns risk att elever inte får det stöd de behöver, säger Anna Bergqvist.

Skolinspektionen har granskat skolornas arbete inom områdena: undervisning utifrån läroplanen, garanterad undervisningstid, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, tidiga stödinsatser samt trygghet och kränkande behandling.

Publikation
Inspektion
Granskningsrapport
Grundskola
Undervisning
Trygghet och studiero
Särskilt stöd
Lärare och lärarutbildning
Fristående skola
Betyg och kunskapsbedömning
Kunskapsresultat
Obehöriga lärare

Kontaktperson

Anna Bergqvist