Till huvudinnehåll
Diarienummer 2011:2928
Publicerad 14 augusti 2012

IT i undervisningen

Huvudmän och skolor behöver ta ett större ansvar för att IT används på ett sätt som stödjer grundskoleelevers kunskapsutveckling i enlighet med läroplanen.

Enligt läroplanen ska eleverna då de lämnar grundskolan kunna "använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande" (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11). Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen undervisningen i naturorienterande ämnen, idrott och hälsa, svenska (med fokus på läsprocessen) och religionskunskap. I dessa fyra granskningar uppmärksammades användningen av IT-verktyg i undervisningen. Skolinspektionen granskade om IT används på ett sätt som stödjer elevers kunskapsutveckling och om skolan bedriver ett strategiskt arbete för att använda IT i undervisningen.

Resultatet av granskningen

Skolinspektionens ämnesgranskningar visar att huvudmän och skolor inte fullt ut tar sitt ansvar för läroplanens mål. Skolinspektionen menar att huvudmän och skolor aktivt behöver följa upp och utvärdera sina satsningar för att se om och hur de används i pedagogiska verksamheten. Genom att göra detta får huvudmän och skolor ett underlag som visar de egna utvecklingsbehoven och kan göra förbättringar så att elever ges den kunskap och de förmågor som anges i läroplanen.

De övergripande granskningsresultaten kan sammanfattas i följande punkter:

  • Satsningar på inköp av IT-utrustning har i många fall inte åtföljts av satsningar för att utveckla användningen av IT så att det blir ett stöd i det pedagogiska arbetet och gynnar elevernas kunskapsutveckling och lärande. Ofta har man nöjt sig med att använda IT-utrustningen för att effektivisera administration, planering och organisation av skolarbetet.
  • Skolledningen styr inte användningen av IT i undervisningen på ett aktivt sätt. Många skolor saknar övergripande strategi för användning av IT i det pedagogiska arbetet, och IT-användningen i undervisningen blir därför ofta en fråga som beror på den enskilde lärarens intresse.
  • Lärarnas behov av kompetensutveckling för att använda IT-verktygen i det pedagogiska arbetet har inte tillgodosetts.
  • En del skolor saknar grundläggande förutsättningar för användning av IT i undervisningen därför att de saknar, eller har föråldrad utrustning. Ett annat problem är att de saknar IT-support i det dagliga arbetet.
Granskningsrapport
Senast uppdaterad: 13 oktober 2020