Till huvudinnehåll
Diarienummer 2011:3032
Publicerad 4 september 2012

”Vi har inte satt ord på det”

Den här rapporten redovisar resultatet av Skolinspektionens kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurser 1–3.

I granskningen framkommer att många lärare uttrycker en osäkerhet när det gäller bedömningsarbete. Lärarna utgår inte alltid från de didaktiska frågor som berör bedömning, och de behöver ta ställning till frågor om varför bedömningen sker, vad som ska bedömas, hur bedömningen ska ske och när bedömningen ska ske. Återkoppling till eleverna behöver ingå i lärarnas arbete med bedömning så att lärandet blir synligt för eleverna kring vad de kan bli bättre på och hur de ska göra för att utvecklas.

Vi har granskat lärares utgångspunkter i arbetet med uppföljning och bedömning av elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i kursplanerna. Detta mot bakgrund av att en ny läroplan för grundskolan, Lgr 11, har införts under 2011.

I granskningen har 35 grundskolor i hela landet ingått varav 31 är kommunala och fyra är fristående skolor. Iakttagelserna och slutsatserna gäller de 35 skolor som har granskats och avser därmed inte att ge en nationell bild av förhållandena.

Inför varje skolbesök har inspektörerna tagit del av och analyserat olika dokument som skolan använder i sitt arbete med kunskapsuppföljning och bedömning. Vid varje skolbesök har intervjuer genomförts med rektor, lärare, elever och vårdnadshavare.

Granskningens resultat

Bedömning av elevernas kunskaper ska ske i förhållande till kunskapskraven i kursplanerna. Av granskningen framkommer att många av lärarna i årskurs 1–3 uttrycker en osäkerhet när det gäller bedömningsarbete. Lärarna utgår inte alltid från de didaktiska frågor som berör bedömning. Lärarna behöver ta ställning till frågor gällande varför bedömningen sker, vad som ska bedömas, hur bedömningen ska ske och när bedömningen ska ske samt vilka redskap som ska användas i arbetet med kunskapsuppföljning och bedömning. Lärarna måste därför ha klart för sig i vilket syfte bedömningen används så att den kan bli en integrerad del av undervisningen. Återkoppling till eleverna behöver ingå i lärarnas arbete med bedömning så att lärandet blir synligt för eleverna kring vad de kan bli bättre på och hur de ska göra.

Granskningsrapport
Senast uppdaterad: 13 oktober 2020