Till huvudinnehåll
Publicerad 29 maj 2012

Vuxenutbildning i anstalt

Kriminalvården behöver bli bättre på att motivera de intagna att börja studera. Den undervisning som sker på anstalterna behöver också anpassas bättre efter varje studerandes behov och förutsättningar.

Utbildning är en viktig faktor för utveckling och positiv förändring för den enskilde klienten, men också utifrån ett samhällsperspektiv. Kriminalvården får enligt förordning (2007:152) om utbildning vid kriminalvård i anstalt anordna vuxenutbildning för intagna och Skolinspektionen har tillsynsansvar över denna utbildning. Sedan år 2008 bedriver Kriminalvården i egen regi vuxenutbildning i landets anstalter och i några häkten. Klientutbildningen har under de år som gått sedan starten varit i en uppbyggnadsfas. Arbetet har framförallt handlat om att få denna vuxenutbildningsverksamhet etablerad inom Kriminalvården, som har en annan huvudverksamhet.

Om den här granskningen

Syftet med denna kvalitetsgranskning är att granska kvaliteten på Kriminalvårdens vuxenutbildning inom tre utvalda områden. Granskningsresultatet förväntas ge Kriminalvården en tydlig riktning i arbetet med att vidareutveckla klientutbildningen för att på sikt nå högre måluppfyllelse.

Såväl statliga utredningar som forskning visar att intagna i anstalt i många fall har en bristfällig utbildning, samt i förhållandevis hög utsträckning inlärningssvårigheter. Mot bakgrund av detta fokuserar denna granskning på om Kriminalvården bedriver ett systematiskt arbete för att motivera klienter att påbörja studier, om klienternas individuella förutsättningar och behov utreds inför studierna samt om undervisningen planeras och genomförs med hänsyn till klienternas individuella förutsättningar och behov. Då detta är första gången som Skolinspektionen granskar Kriminalvårdens klientutbildning ingår också som en del i granskningen att beskriva utbildningens organisation, omfattning och resultat.

Granskningens genomförande

Kvalitetsgranskningen har genomförts med verksamhetsbesök i 39 anstalter med lärcentra spridda över landet. Granskningen omfattar samtliga sex kriminalvårdsregioner. Anstalterna representerar alla säkerhetsklasser och både anstalter för kvinnor och män ingår. Skolinspektionen har observerat både undervisningstillfällen i Lärcentrum och distansundervisning. Enskilda intervjuer har genomförts med ungefär 70 lärare och 80 studerande. Dessutom har kriminalvårdschefer, kriminalvårdsinspektörer, rektorer och regionchefer intervjuats liksom studie- och yrkesvägledare och klientutbildningsansvarig. De studerandes synpunkter om klientutbildningen har också kommit fram genom en studerandeenkät som Skolinspektionen utarbetat för granskningen. Sammanlagt är det 895 studerande inom de sex regionernas klientutbildning som besvarat denna enkät, svarsfrekvensen var drygt 70 procent.

Resultat

De viktigaste resultaten från granskningen sammanfattas kortfattat här:

  • Goda förutsättningar finns för vuxenutbildning i anstalt.
  • Motivationsarbetet för att få klienter att påbörja studier behöver bli mer ändamålsenligt.
  • Arbetet med att kartlägga och dokumentera klienternas eventuella inlärningssvårigheter och behov av stöd behöver förbättras.
  • Tillgången till utbildning och möjligheten till individuell studieomfattning behöver öka, den förväntade studietakten behöver tydliggöras.
  • Undervisningen är i hög grad generell och behöver anpassas efter varje studerandes behov och förutsättningar.
  • Stödet till studerande med svårigheter i studierna behöver förbättras.
  • Stödet till distansstuderande varierar i kvalitet och behöver utvecklas.
  • Arbetet med att utveckla klientutbildningen behöver stärkas.
Granskningsrapport
Senast uppdaterad: 13 oktober 2020