Till huvudinnehåll
Diarienummer 2013:1536
Publicerad 27 maj 2014

Teknik – gör det osynliga synligt

Skolinspektionen har granskat teknikundervisningen i 22 grundskolor. Granskningen visar att teknikämnet många gånger har en undanskymd plats och att undervisningens kvalitet behöver förbättras på flera sätt, bland annat för att bli mer relevant och intressant för eleverna.

Enligt kursplanen i teknik ska undervisningen bidra till att utveckla elevernas intresse för teknik. Granskningen visar att elevernas intresse för teknikämnet sjunker under de senare årskurserna i grundskolan – särskilt flickornas intresse. För att eleverna ska utveckla ett intresse för teknik så måste de erbjudas en teknikundervisning som de upplever som relevant. Granskningen visar att många elever uppfattar att det som de lär sig i teknik inte är användbart eller intressant för dem. Vidare uppfattar många elever att undervisningen inte ger tillräcklig utmaning och stimulans.

Om granskningens genomförande

Skolinspektionen har observerat tekniklektioner och intervjuat elever, lärare och rektorer. En enkätundersökning (webbenkät) har genomförts bland de elever som gick i årskurserna 5–9 på de granskade skolorna höstterminen 2013. Totalt besvarades enkäten av nästan 1 500 elever. Därtill har dokument från skolorna samlats in, exempelvis timplaner, elevernas scheman, lärares planeringar för teknikundervisningen samt arbets- och provuppgifter i teknik.

I granskningen har Skolinspektionen tagit reda på om eleverna får en teknikundervisning som planeras, genomförs och anpassas utifrån deras förutsättningar, förväntningar och intressen. Skolinspektionen har också undersökt om eleverna erbjuds en kvalitativt god teknikundervisning i enlighet med syfte och mål i läroplanens kapitel 1 och 2 samt kursplanen i kapitel 3 (se Skolverket 2011b), och som eleverna upplever som meningsfull. Undervisning enligt läroplanen förutsätter att det finns tillgång till adekvat lärarkompetens och ändamålsenliga lokaler, läromedel, utrustning och materiel, varför även detta ingår i granskningens intresseområde.

Granskningens resultat

Granskningen visar i likhet med andra undersökningar att teknikämnet har en undanskymd plats i svenska skolor och att kvaliteten behöver förbättras i olika avseenden. Kortfattat är granskningens huvudresultat följande:

  • Undervisningen utgår alltför sällan från elevernas intressen, behov och erfarenheter och är inte tillräckligt relevant för eleverna.
  • Undervisningen utgår alltför sällan från teknikämnets förhållningssätt och metoder.
  • Undervisningen utgår alltför sällan från kursplanen – det finns brister i undervisningstid, lärarkompetens och samverkan, utrustning, materiel och läromedel.

Områden att ta hänsyn till

Utifrån granskningens resultat formulerar Skolinspektionen ett antal kritiska områden som skolor i Sverige behöver ta hänsyn till för att utveckla elevernas intresse för teknik.

Synliggör teknik för eleverna

Med utgångspunkt i kursplan, forskning och beprövad erfarenhet behöver teknikämnet behandlas så att eleverna förstår syftet med undervisningen i ämnet. Eleverna behöver, från tidiga år och genom hela grundskolan, få större möjligheter att möta en teknikundervisning som utgår ifrån förhållningssätt och metoder som utmärker teknikämnet. Eleverna behöver också ges ett större inflytande över teknikundervisningen och över sitt eget lärande i teknik. Detta behövs för att eleverna ska få en chans att uppfatta vad teknik är och kunna utveckla ett intresse för teknik.

Skapa mening och relevans – uppmärksamma särskilt flickorna

I de lägre årskurserna är flickorna lika intresserade av teknik som pojkarna. Hos flickorna sjunker detta intresse markant under senare årskurser. Undervisningen behöver bedrivas så att både flickor och pojkar uppfattar den som meningsfull. Undervisningen behöver också i högre grad knyta an till elevernas vardag och kommande studie- och yrkesliv samt till det samhälle som omger oss, för att skapa intresse och relevans för eleverna.

Utveckla lärarnas kompetens

Forskning tyder på att lärarens roll i klassrummet är avgörande för elevernas lärande. Teknikundervisning behöver bedrivas av utbildade tekniklärare med kunskap om kursplan och teknikämnets didaktik. Det finns skickliga och engagerade tekniklärare på skolorna. Det finns också många goda exempel på att teknikundervisningen genomförs med god kvalitet. Utnyttja detta för att utveckla undervisningen. I detta arbete är också kontinuerlig kompetensutveckling viktig.

Uppmärksamma teknikämnet – gör det osynliga synligt

Teknikämnet kommer ofta i skymundan och teknikämnet har lågstatus på skolorna. Uppmärksamma teknikämnet och utveckla teknikundervisningen så att elevernas rätt till kunskap i teknik infrias.

Granskningsrapport
Senast uppdaterad: 20 oktober 2020