Till huvudinnehåll
Diarienummer 2012:5130
Publicerad 11 september 2014

Unga riskerar att falla mellan stolarna

Skolinspektionen har granskat hur kommunerna lever upp till det kommunala informationsansvaret. Ansvaret innebär att kommunerna ska hålla sig informerade om hur ungdomar som fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år är sysselsatta. Granskningen presenteras i en kortrapport.

Den enskilt största riskfaktorn för unga att tidigt hamna i utanförskap är en ej genomförd gymnasieutbildning. Unga som saknar gymnasieutbildning är kraftigt överrepresenterade bland arbetslösa, försörjningsstödsberoende och de som har sjukersättning. Detta gäller oavsett om de är inrikes eller utrikes födda. En genomförd gymnasieutbildning är en mycket viktig skyddsfaktor och en inkörsport till etablering i samhället. Det motsatta innebär ökad risk för marginalisering och utanförskap och kan begränsa den unges livschanser på sikt. Ur ett samhälleligt perspektiv betyder det att kommunernas arbete med att bidra till att skapa goda livschanser för unga som efter grundskolan inte fullgör sin gymnasieutbildning är av stor betydelse ur flera aspekter.

Om den här granskningen

Skolinspektionen har granskat hur kommunerna lever upp till det kommunala informationsansvaret. Ansvaret innebär att kommunerna ska hålla sig informerade om hur ungdomarna som fullgjort sin skolplikt, men som inte fyllt 20 år, är sysselsatta.

Granskningen visar på luckor i ansvaret. I drygt hälften av de 31 kommuner som ingått i granskningen finns det ungdomar som riskerar att falla mellan stolarna och därmed inte få det stöd från samhället som de kan ha behov av.

Det främsta skälet till att en så pass stor grupp ungdomar är i riskzonen är att drygt hälften av kommunerna inte följer upp och försäkrar sig om att de når alla ungdomar i målgruppen. I granskningen var det tre kommuner som inte alls arbetar med det kommunala informationsansvaret, vilket är anmärkningsvärt eftersom två av dessa kommuner har relativt hög ungdomsarbetslöshet. Skolinspektionen har också sett att kommunerna har en mycket skiftande ambitionsnivå ifråga om omfattning och innehåll i de åtgärder som erbjuds till ungdomarna.

Granskningsrapport
Senast uppdaterad: 21 oktober 2020