Till huvudinnehåll
Diarienummer 2014:1138
Publicerad 4 april 2015

Distans­utbildning vid kommunal vuxenutbildning

Distansutbildningen vid kommunal vuxenutbildning uppvisar stora utvecklingsbehov.

Det blir allt viktigare med en utbildning på gymnasienivå eller högre för att få arbete. Då spelar vuxenutbildningen en viktig roll. Den här rapporten redovisar resultaten av Skolinspektionens kvalitetsgranskning med inriktning mot skolhuvudmäns insatser för distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Granskningen genomfördes i 18 slumpvis utvalda kommuner under hösten 2014. Genom intervjuer, elevenkäter och dokumentstudier samlades data in för att kartlägga och granska distansutbildningen i var och en av kommunerna. Iakttagelserna och slutsatserna i rapporten gäller de 18 skolhuvudmän som har granskats och avser därmed inte att ge en nationell bild av förhållandena.

Granskningens resultat

Resultaten visar framför allt att det finns en stor skillnad mellan vilka elever som faktiskt läser på distans i förhållande till vilka elever som kommunerna anser lämpade för att läsa på distans. Eleverna får inte i tillräcklig utsträckning tillgång till lärares stöd och handledning, och den interaktion med andra elever som de skulle behöva för att nå ett djupare lärande är i stort sett obefintlig. Detta trots att det finns beprövade sätt att förstärka tillgången till lärare och interaktion med andra elever. Dessutom visar granskningen att huvudmännen behöver ställa betydligt högre och tydligare krav när de sluter avtal om utbildning på entreprenad.

Skolinspektionen bedömer att distansutbildningen uppvisar stora utvecklingsbehov vid den kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå i de granskade kommunerna.

Granskningen visar följande:

  • Kommunernas syn på distansutbildningen behöver förändras. Oavsett elevens studievana, kan denne komma att behöva studera på distans på grund av sin livssituation. Kommunens ansvar att erbjuda en utbildning som är anpassad utifrån individens behov och förutsättningar är detsamma, oavsett utbildningsform.
  • Arbetssätten behöver utvecklas och lärarens ledning av undervisningen behöver stärkas för att motverka en för hög grad av självstudier och för att öka det gemensamma lärandet.
  • Eleverna behöver erbjudas stöd och handledning på sätt och tider som innebär att eleverna faktiskt kan ta del av det samt att stöd och handledning i större utsträckning erbjuds via internet.
  • Huvudmännen måste ställa betydligt högre och tydligare krav när de sluter avtal om utbildning på entreprenad utifrån elevernas behov och distansutbildningens specifika förutsättningar. Vidare behöver huvudmännens uppföljning av distansutbildningen utvecklas.
  • Läraren behöver hålla sig à jour med teknikutvecklingen och kontinuerligt förändra distansundervisningen utifrån den. En förutsättning för det är att lärarna erbjuds kompetensutveckling utifrån distansutbildningens specifika förutsättningar.
Granskningsrapport
Senast uppdaterad: 19 oktober 2020