Till huvudinnehåll
Diarienummer 2011:6488
Publicerad 3 juni 2015

Mer varierad läs- och skriv­undervisning kan öka motivation och intresse

Den här granskningen visar att läs- och skrivundervisningen i årskurserna 1 och 3 vid 11 skolor inte stimulerar och utvecklar elevernas läsande och skrivande i tillräcklig grad.

Forskningen visar att god läs- och skrivförmåga bidrar till ett ökat lärande hos eleven i alla ämnen. I de tidiga årskurserna är läs- och skrivundervisningen särskilt viktig. Eleverna ska tillägna sig läs- och skrivfärdigheterna och undervisningen ska lägga grunden för elevernas fortsatta läsande och skrivande. Detta ska ske bland annat genom att undervisningen möter eleverna på den nivå i läs- och skrivprocessen som de befinner sig, tar utgångspunkt i texter från elevernas egen värld samt ger eleverna träning i att ta sig an och bearbeta olika texttyper.

Svenska grundskoleelevers läsförståelse har försämrats under de senaste decennierna. Det framgår av flera internationella kunskapsmätningar, bland annat PISA-undersökningen 2012. Resultatförsämringen gäller både låg- och högpresterande elever, men försämringen är allra störst i den elevgrupp som redan har de lägsta resultaten.

Om granskningen

Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av läs- och skrivundervisningen i grundskolans tidiga år. Granskningen genomfördes i två klasser i årskurs 1 och 3 vid elva slumpvis utvalda grundskolor. Resultaten ger en bild av hur det ser ut i de granskade klasserna vid de elva utvalda skolorna och kan inte generaliseras till nationell nivå. Flera av resultaten ligger dock i linje med vad andra resultat från forskningsrapporter och utredningar visar. Granskningen
genomfördes 2013 och sammanfattas i juni 2015 genom denna artikel.

Resultatet i korthet

Vårt huvudresultat från granskningen ligger i linje med tidigare studier. Granskningen visar att undervisningen inte stimulerar och utvecklar elevernas läsande och skrivande i tillräcklig grad.

Medelnivå

Det är vanligt att läraren undervisar eleverna på den nivå som de flesta av eleverna i klassen befinner sig. Det leder till att läs- och skrivundervisningen i de granskade skolorna inte är tillräckligt individanpassad vare sig vad gäller stöd eller utmaning.

Få vardagsnära texter

Eleverna ges inte tillräcklig möjlighet att läsa vardagsnära texter. I de tidiga årskurserna är detta särskilt viktigt för att fånga elevernas intresse och öka deras motivation att träna färdigheter och läsförståelse.

Får inte verktygen att läsa varierade texter

Eleverna får inte tillräcklig undervisning i att lära sig hur de kan ta sig an och förstå olika typer av text. Informationssamhället innebär ett rikt utbud av språkliga uttryck. Om eleverna inte får undervisning i hur de konkret kan angripa olika texter begränsas inte bara elevernas möjlighet att bredda och fördjupa sin läsförmåga utan på sikt även deras förutsättningar att göra sin röst hörd i samhället påverkas.

De brister granskningen pekar på är allvarliga mot bakgrund av hur central de tidiga årskursernas läs- och skrivundervisning är för elevernas förmåga och deras lärande i stort.

Granskningsrapport
Senast uppdaterad: 19 oktober 2020