Till huvudinnehåll
Diarienummer 2014:5632
Publicerad 19 april 2016

Kommunernas tillsyn av fristående förskolor

Många kommuner behöver utveckla arbetet med tillsyn av fristående förskolor för att alla barn ska garanteras en verksamhet av god kvalitet. Det visar Skolinspektionens granskning av 35 kommuner.

Kommunerna ansvarar för tillsynen av fristående förskolor. Det är viktigt att denna tillsyn fungerar väl så att den kan bidra till att höja kvaliteten i verksamheten för barnen som vistas där. Vi har i denna granskning bedömt om tillsynen säkerställer att de granskade verksamheterna lever upp till kraven i de lagar och förordningar som gäller. I bedömningen har ingått hur och om tillsynen omfattar alla delar i en granskningsprocess från initiering, planering och genomförande till beslut och återrapportering.

Huvudsyftet med kvalitetsgranskningen är att bidra till verksamheternas utveckling. Syftet är även att beskriva väl fungerande inslag och att visa på framgångsfaktorer.

Resultat

Det framgår av granskningen att samtliga 35 kommuner som ingår genomför tillsyn i någon form. En tredjedel av kommunerna behöver dock utveckla sin tillsynsprocess i alla delar.

Två av tre kommuner behöver utveckla arbetet med hur de granskar förskolornas arbete utifrån läroplanens mål och uppdrag

Många kommuner har inte tagit fram bedömningsunderlag och kriterier utifrån läroplanens krav för att kunna bedöma hur väl förskolorna lyckas med sitt uppdrag. Kommunerna har därmed inte tillräcklig kunskap om de fristående förskolorna har en god pedagogisk kvalitet. Detta kan i förlängningen få konsekvenser för förskolorna som inte får tydligt klarlagt vilka åtgärder de behöver vidta för att utveckla kvaliteten. Ytterst kan detta få konsekvenser för de barn som har sin placering på dessa förskolor. De riskerar att inte få den verksamhet med omsorg, trygghet, utveckling och lärande som de har rätt till.

Åtta av tio kommuner behöver utveckla arbetet med att fatta beslut om ingripande åtgärder när de upptäcker brister i verksamheten

Endast ett fåtal kommuner använder skollagens ingripande vid tillsyn, som exempelvis anmärkning eller föreläggande, när de återrapporterar resultatet av tillsynen till berörda huvudmän. Många kommuner beskriver en osäkerhet i hur de ska använda skollagens möjligheter till ingripanden. Det är mer vanligt att kommunerna ger rekommendationer eller påtalar utvecklingsområden vilket skapar en otydlighet i vad som behöver åtgärdas i de granskade verksamheterna. Många kommuner är inte heller tydliga avseende hur och när bristerna som upptäckts i verksamheten ska följas upp. Granskningen ger flera exempel på kommuner som inte följer upp brister förrän vid nästa tillsynstillfälle.

Skolinspektionen bedömer sammantaget att kommunerna behöver utveckla tillsynen genom att

  • göra mer fördjupade utredningar
  • utveckla mer systematiska bedömningar av förskolornas pedagogiska uppdrag
  • upprätta tydligare beslut
  • följa upp att identifierade brister åtgärdas.
Granskningsrapport
Senast uppdaterad: 12 september 2020