Till huvudinnehåll
Diarienummer 2015:2855
Publicerad 15 juni 2016

Omfattande ogiltig frånvaro i Sveriges grundskolor

Denna kvantitativa rapport presenterar resultaten av en kartläggning av ogiltig frånvaro i de obligatoriska skolformerna. Enkätresultaten visar att nästan 1 700 elever har rapporterats ha ogiltig sammanhängande frånvaro i en månad eller mer under hösten 2015.

Omfattande ogiltig frånvaro innebär att elever går miste om den utbildning de har rätt till. Frånvaron kan vara en signal om att något inte står rätt till eller att eleverna har svårigheter av något slag, i skolan eller hemma.

I denna delrapport presenteras resultaten av en kartläggning av omfattande ogiltig frånvaro i de obligatoriska skolformerna: grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.

Kartläggningen genomfördes genom en enkätundersökning hösten 2015. Jämförelser görs med data från tidigare enkätundersökningar som Skolverket genomförde 2007 samt 2009. Granskningen som Skolinspektionens enkätundersökning är en del av, omfattar också en fördjupad kvalitativ studie av elva skolors arbete med elever med omfattande ogiltig frånvaro. (Resultaten av den fördjupade studien publicerades hösten 2016. Se länk under "Relaterat material".)

Resultat

Enkätresultaten visar att problemen med omfattande ogiltig frånvaro kvarstår. Hösten 2015 var det nästan 1 700 elever som rapporterats ha ogiltig sammanhängande frånvaro i en månad eller mer. Vi kan med det resultatet konstatera att det inte skett någon ökning av den ogiltiga sammanhängande frånvaron sedan 2009.

Resultaten visar vidare att drygt 18 000 elever rapporterades ha ogiltig upprepad ströfrånvaro. Det är en betydligt högre siffra än den som redovisades 2009. Trots detta resultat är det svårt att dra slutsatser om en faktisk ökning, eller hur stor ökningen är. Att fler elever rapporterats vara ogiltigt upprepat ströfrånvarande jämfört med 2009 kan delvis förklaras av underrapportering vid tidigare mättillfällen. Det är sannolikt att förbättrade rutiner och system för frånvarorapportering bidragit till säkrare uppgifter 2015. Hur uppgifterna inhämtats kan också ha påverkat resultatet. Enkäterna vid 2015 års kartläggning skickades direkt till skolorna istället för till utbildningsförvaltningarna som vid tidigare mätningar. Det kan därför antas att de uppgifter som redovisas för 2015 är de hittills mest tillförlitliga. Oavsett hur stor en eventuell faktisk ökning är, kan Skolinspektionen konstatera att 18 000 elever med upprepad ströfrånvaro är ett stort problem och en indikation på att fler insatser behövs.

Ogiltig frånvaro mest utbredd i årskurserna 7–9

Den ogiltiga frånvaron är mest utbredd i årskurserna 7–9 men även i årskurserna 1–6 förekommer både ogiltig sammanhängande frånvaro och ogiltig upprepad ströfrånvaro. Upprepad ströfrånvaro är något vanligare bland pojkar än flickor. Kartläggningen visar också på att upprepad ströfrånvaro i årskurs 7–9 är mer utbrett i kommunala skolor än i fristående skolor.

Grundsärskolan har rapporterat en något högre andel elever med sammanhängande ogiltig frånvaro än vad grundskolan har. Det är dock få elever till antalet.

Sameskolorna redovisar att de i stort sett inte har några problem med ogiltig frånvaro.

Arbetssätt för att komma tillrätta med frånvaron

Rektorernas redovisade exempel på arbetssätt för att komma tillrätta med problem med omfattande ogiltig frånvaro kan sammanfattas i tre teman. Relationerna till elev och vårdnadshavare är avgörande. Centralt är också att frånvaron tidigt uppmärksammas och att det finns en väl fungerande samverkan och samarbete, både inom skolan och med andra samhällsfunktioner.

Giltig frånvaro oroar också

Två tredjedelar av rektorerna uppger också att de uppmärksammat oroande giltig frånvaro på skolan. Omfattande men formellt giltig frånvaro kan eventuellt dölja samma typ av problematik som ligger bakom den ogiltiga frånvaron. Rapporten behandlar giltig frånvaro men i mycket begränsad utsträckning.

Rutiner behöver utvecklas

Kartläggningen tyder på att de förbättrade rutinerna för frånvarorapportering på skolorna och i kommunerna ökar möjligheterna för tidig upptäckt av frånvaron. Det är ett positivt resultat att huvudmän och skolor förbättrat sin uppföljning men med tanke på det stora antalet elever som har omfattande ogiltig frånvaro, behöver dock arbetet som går bortom de administrativa rutinerna utvecklas betydligt mer.

Granskningsrapport
Senast uppdaterad: 12 september 2020