Till huvudinnehåll
Diarienummer 2015:8430
Publicerad 16 december 2016

Omsorg på obekväm tid

De flesta kommuner erbjuder barnomsorg på kvällar, nätter och helger – ofta kallat nattis. Men omsorgen anpassas inte alltid efter föräldrarnas behov. Det visar Skolinspektionens granskning av kommuners omsorg på obekväm tid. Granskningen visar på flera viktiga utvecklingsområdena för kommunerna.

Under åren 2015–2017 gav regeringen Skolinspektionen i särskilt uppdrag att på olika sätt granska svenska förskolors kvalitet och måluppfyllelse. Den här granskningen ingår i denna satsning men tar sikte på den omsorg som kommunerna erbjuder när förskolan är stängd. Granskningen omfattar barn i åldrarna 1–5 år.

Syftet har varit att granska om kommuner strävar efter att erbjuda och tillhandahålla omsorg på obekväm tid i den omfattning som behövs med hänsyn till barns och föräldrars behov. I granskningen ingår 70 slumpmässigt utvalda kommuner. Därutöver har en enkät gått ut till landets samtliga kommuner.

Skolinspektionens viktigaste iakttagelser

Totalt har 70 procent av landets kommuner svarat att de tillhandahåller omsorg på obekväm tid. Av de kommuner som inte erbjuder omsorg på obekväm tid har drygt var tredje kommun fattat ett beslut om att inte erbjuda detta. Det finns också flera kommuner som inte har någon beredskap för att erbjuda omsorg på obekväm tid om ett behov skulle uppstå.

Skillnaderna mellan kommunernas erbjudanden innebär att föräldrar i en kommun har möjlighet att arbeta morgnar, kvällar, helger och nätter och få hjälp med omsorgen, samtidigt som föräldrar i andra kommuner inte har denna möjlighet. De olika tillämpningarna av skollagen innebär stora skillnader för de familjer som bor i en kommun där de inte har någon möjlighet att få omsorg på obekväm tid.

Kommunernas erbjudande om omsorg på obekväm tid anpassas inte alltid efter föräldrarnas behov. Det kan handla om begränsade öppettider eller att kommuner inte erbjuder skjuts mellan förskolor och omsorg på obekväm tid. Dessa omständigheter innebär att föräldrar inte kan använda verksamheten i den utsträckning som de har behov av. Dessutom ställer flera kommuner krav på föräldrarna för att de ska få en plats i verksamheten. Ett exempel är kravet på att föräldrarnas behov av omsorg ska vara regelbundet och kontinuerligt; ett krav som exempelvis sällan går att kombinera med en timanställning eller ett vikariat. Det finns även i enstaka kommuner en lång kötid för att få en plats i verksamheten. Följden blir att föräldrar inte kan utnyttja kommunernas erbjudande om omsorg på obekväm tid.

Det finns en risk att en del kommuner inte arbetar tillräckligt för att tillförsäkra att verksamheten håller en god kvalitet. Detta då det finns kommuner som inte har några krav på personalens utbildning eller erfarenhet och som dessutom inte erbjuder någon kompetensutveckling, handledning eller studiedagar. Det är också flera kommuner som inte följer upp och utvärderar verksamheterna. Dessa är som regel kommuner som bedriver omsorg på obekväm tid i form av pedagogisk omsorg och barnvårdare i hemmet, vilket är verksamheter som ofta består av endast en anställd. Följden blir att oerfaren personal lämnas ensam med att ansvara för och utveckla små barn utan något stöd från kommunen. Då detta är verksamheten som bedrivs i hemmet under obekväma tider, där andra vuxna inte är närvarande, bör kommunerna säkerställa att kvaliteten är god och att barnen är trygga.

Det finns en risk att kommunernas erbjudande av omsorg på obekväm tid inte är anpassat utifrån de föräldragrupper i samhället som har störst behov. Två av dessa grupper är ensamstående kvinnor och personer med utländsk bakgrund. Detta är föräldrar som i högre grad arbetar på obekväm tid och där kommunernas verksamheter bland annat innebär möjligheter till ekonomiskt oberoende, utvecklingsmöjligheter i arbetet och delat ansvar för hem och barn. Detta innebär att de positiva effekter som verksamheterna kan ha på områden som jämställdhet och integration kan gå förlorade.

Utvecklingsområden

Utifrån granskningens resultat vill Skolinspektionen lyfta fram följande utvecklingsområden för att kommunerna ska kunna höja kvaliteten i erbjudande av omsorg på obekväm tid:

  • Kommuner som inte erbjuder omsorg på obekväm tid kan genomföra kartläggningar för att undersöka vilket behov som finns hos föräldrar. Kommunerna behöver även ha beredskap för att kunna erbjuda omsorg på obekväm tid om ett behov skulle uppstå i framtiden.
  • Flera kommuner kan bli bättre på att göra sina verksamheter tillgängliga för föräldrar. Detta arbete bör omfattas av en kartläggning som visar vilka föräldrar i kommunen som inte har möjlighet att använda kommunens verksamhet på grund av bristande tillgänglighet.
  • Kommunerna kan bli bättre på att säkerställa att kvaliteten i omsorg på obekväm tid är god. Kommunerna behöver därför genomföra ett systematiskt kvalitetsarbete som fångar de frågor som är specifika för verksamheten. Ett sådant exempel är omsorg på kvällar och nätter. Kommunen ska även erbjuda stöd till personalen, exempelvis genom kompetensutveckling.
  • Kommunerna kan i högre grad anpassa sitt erbjudande utifrån ett jämställdhets- och integrationsperspektiv. Detta för att erbjudandet inte ska förbise de grupper som är i störst behov av omsorg på obekväm tid.
Granskningsrapport
Senast uppdaterad: 12 september 2020