Till huvudinnehåll
Diarienummer 2015:6584
Publicerad 21 november 2016

Skolors arbete mot trakasserier och kränkande behandling på nätet

Rapporten visar att de granskade skolorna inte gör tillräckligt för att främja en trygg miljö för eleverna på nätet och inte heller bedriver ett tillräckligt förebyggande arbete för att hindra att elever blir kränkta.

På nätet, precis som i den fysiska skolmiljön, förekommer trakasserier och kränkande behandling av elever. Skolan har en skyldighet att utreda alla kränkningar som har en koppling till dess verksamhet. Detta gäller oavsett om de sker i skolan eller på nätet.

Den här rapporten redovisar resultatet av Skolinspektionens kvalitetsgranskning av 24 skolors arbete mot trakasserier och kränkande behandling på nätet. Granskningen omfattar både fristående och kommunala skolor, och baseras på intervjuer, enkäter och dokumentstudier.

Skolinspektionens iakttagelser och slutsatser gäller de 24 skolor som har granskats och avser därmed inte att ge en bild av hur förhållandena ser ut nationellt.

Främjande, förebyggande och åtgärdande arbete

Skolors arbete mot kränkande behandling kan delas in i tre delar: främjande, förebyggande och åtgärdande arbete. De tre delarna påverkar varandra och ska tillsammans bidra till en trygg miljö på nätet för eleverna och förhindra att kränkningar sker där.

Skolors arbete för att motverka kränkningar på nätet bör inte vara separerat från skolans allmänna arbete mot kränkningar utan en del av det. Det är nätet som arena, och de förutsättningar som råder där, som gör att det i skolorna bland annat behöver finnas

  • en medvetenhet hos personalen om nätet som en möjlig arena för kränkningar
  • kunskap hos personalen för att kunna diskutera nätets möjligheter och risker med eleverna
  • kartläggningar av risker för kränkningar på nätet som underlag för främjande och förebyggande insatser.

Granskningens huvudfrågor

Följande frågeställningar ligger till grund för granskningen som genomförts:

Har skolan ett främjande arbete som bidrar till att skapa en trygg miljö för eleverna på nätet?

Med främjande arbete avses arbetet för att skapa trygghet och förstärka respekten för allas lika värde. Arbetet bedrivs kontinuerligt och utan förekommen anledning.

Bedriver skolan ett förebyggande arbete som bidrar till att förhindra kränkningar och trakasserier av elever på nätet?

Med förebyggande arbete avses arbetet för att avvärja identifierade risker för trakasserier och kränkande behandling. Skolan behöver kartlägga och analysera förekomsten av kränkningar på nätet. Arbetet bedrivs på förekommen anledning.

Vidtas åtgärder om elever utsätts för kränkningar och trakasserier på nätet?

Med åtgärdande arbete avses skolans åtgärder vid förekommande fall av kränkningar och trakasserier på nätet. Arbetet bedrivs på förekommen anledning.

Övergripande slutsats

Skolinspektionens övergripande slutsats är att majoriteten av skolorna i granskningen behöver förbättra sitt arbete mot kränkningar på nätet. För skolans del gäller det att utveckla arbetet mot kränkande behandling utifrån den samhällsförändring som den digitala utvecklingen innebär. Ungas sociala miljö och relationer har i hög grad påverkats av denna utveckling, och närvaro på sociala medier och olika digitala forum är idag en självklar del i elevernas vardag.

De granskade skolornas medvetenhet och kunskap om kränkningar på nätet behöver öka. Annars finns en risk för att det blir svårare för skolorna att arbeta effektivt mot kränkningar. Skolan behöver finna nya sätt att arbeta för att få kännedom om kränkningar som sker på nätet.

Resultaten från granskningen visar följande:

1. Majoriteten av de granskade skolorna behöver utveckla sitt främjande arbete för att skapa en trygg miljö för eleverna på nätet.

Det som framförallt brister inom det främjande arbetet är att synliggöra och ifrågasätta de normer som finns i den egna verksamheten och som kan leda till att elever kränks såväl på nätet som i andra sammanhang.

Majoriteten av de granskade skolorna arbetar framgångsrikt med att skapa tillitsfulla relationer elever emellan. Det är en viktig förutsättning för att minska risken för att elever utsätts för kränkningar på nätet.

2. Majoriteten av de granskade skolorna har inte skaffat sig tillräcklig kunskap för att kunna bedriva ett framgångsrikt förebyggande arbete mot kränkningar på nätet.

Vanliga brister är att den inledande kartläggningen ger obefintlig eller mycket liten information om hur eleverna upplever tryggheten och förekomsten av kränkningar på nätet. Exempelvis finns få frågor som specifikt behandlar nätet med i elevenkäter. Det kan också handla om att skolan inte har kompletterande samtal för att på fler sätt fånga elevers umgängesklimat på nätet.

Elevernas delaktighet i det förebyggande arbetet avseende kränkningar på nätet behöver öka i majoriteten av de granskade skolorna. Medverkan från elever är central för att kunna identifiera risker och upptäcka om kränkningar på nätet pågår.

3. De skolor som påbörjat utredningar av trakasserier och kränkande behandling på nätet vidtar åtgärder utifrån utredningen och följer upp åtgärdernas effekt.

Utvecklingsområden

Skolinspektionen bedömer att det främst är det främjande och förebyggande arbetet som behöver utvecklas för att skolornas arbete mot kränkningar på nätet ska få avsedd effekt. När det gäller det åtgärdande arbetet finns på många av de granskade skolorna fungerande rutiner för vad som ska göras om kränkningar väl upptäcks. Medvetenheten och kunskapen om kränkningar som sker på nätet behöver dock öka generellt på skolnivå och arbetet behöver bedrivas på verksamhetsnivå, inte bara genom enskilda lärares initiativ eller kunskap. Trots att kränkningar på nätet uppmärksammas mer och mer i samhället visar Skolinspektionens granskning att skolornas arbete snarare är reaktivt än proaktivt. För att förändra detta bör skolorna

  • kartlägga och analysera den egna verksamheten för att identifiera risker för kränkningar på nätet
  • samtala om normer och värden i verksamheten för att utmana de normer som råder och som kan leda till att kränkningar på nätet uppstår.
Granskningsrapport
Senast uppdaterad: 12 september 2020