Till huvudinnehåll
Diarienummer 2016:209
Publicerad 10 november 2017

Förskolans arbete med barn i behov av särskilt stöd

Skolinspektionen har granskat förskolans arbete med barn i behov av särskilt stöd. Granskningen visar att det finns stora kvalitetsskillnader i hur förskolor arbetar med särskilt stöd. Många förskolor har inte tillräckligt utvecklade arbetssätt och rutiner för arbetet med barn i behov av särskilt stöd.

Granskningens viktigaste resultat

– Det varierar mellan förskolorna hur personalen omsätter uppdraget avseende särskilt stöd. Två tredjedelar av förskolorna bedöms ha mindre väl utvecklade arbetssätt. Detta kan innebära att barn som behöver stöd inte ges det i form av exempelvis bilder, tecken eller stöttning i lek och socialt samspel. Olikheterna i hur förskolorna bedriver arbetet kan innebära ett problem med likvärdighet.

– Det är stora skillnader i vilka rutiner som finns för arbetet med särskilt stöd, vilket leder till skillnader i hur väl arbetet bedrivs. Väl implementerade rutiner har i granskningen visat sig ha betydelse för kvaliteten i arbetet.

– Majoriteten av de granskade förskolorna arbetar med särskilt stöd i den ordinarie verksamheten och ger sällan stöd i form av särskiljande lösningar, vilket är ett positivt resultat.

– I flera förskolor är det oklart för personalen hur särskilt stöd skiljer sig från det stöd som förskolan kontinuerligt arbetar med för alla barn i barngruppen.

– Förskolecheferna har i de flesta fall kunskap om sitt särskilda ansvar för att verksamheten utformas så att barn i behov av särskilt stöd får det stöd och de utmaningar de behöver. Förskolecheferna ger dock inte alltid personalen förutsättningar att genomföra arbetet i praktiken. Det kan handla om att förskolechefen inte har gett vägledning kring särskilt stöd eller främjat samverkan mellan personalen eller med specialpedagog.

– Tillgången till specialpedagogisk, psykologisk och annan specialistkompetens varierar mycket.

Skolinspektionens bedömningar

– Förskolecheferna behöver i högre grad se till att uppdraget tydliggörs och att personalen ges möjlighet att reflektera kring vad uppdraget innebär utifrån läroplanen och andra styrdokument. Vidare behöver personalen skapa en gemensam syn på hur arbetet ska bedrivas, både inom det egna arbetslaget och i förskolan som helhet.

– Förskolecheferna behöver se till att förskolans personal utvecklar arbetet med att undersöka och analysera stödbehoven när det uppmärksammats att ett barn kan vara i behov av särskilt stöd. I detta innefattas även att utveckla arbetet med att löpande följa upp hur stödinsatserna fungerar i verksamheten samt att utvärdera stödinsatsernas effekt.

– Förskolecheferna behöver ge personalen förutsättningar att genomföra uppdraget på ett professionellt sätt, bland annat genom att se till att personalen får relevant kompetensutveckling och stöd i form av till exempel konsultation och handledning. Förskolecheferna behöver därmed kontinuerligt analysera personalens behov av kompetenshöjande insatser samt utvärdera samverkan med stödfunktioner.

Granskningsrapport
Senast uppdaterad: 12 september 2020