Till huvudinnehåll
Diarienummer 2015:7428
Publicerad 20 april 2017

Förskolans arbete med flerspråkiga barns språkutveckling

Granskningen visar att personalen på majoriteten av de granskade förskolorna arbetar medvetet med att uppmuntra flerspråkiga barn att använda svenska i den dagliga verksamheten. Men 23 av 34 granskade förskolor saknar motsvarande medvetna arbete när det gäller barnens egna modersmål.

På flertalet av dessa förskolor upplever personalen att de inte har tillräckliga kunskaper kring hur de ska arbeta med språkutveckling i andra modersmål än svenska och att de är osäkra på vad uppdraget med flerspråkiga barns språkutveckling innebär.

Uppdaterad version av rapporten december 2017

I avsnittet Kvalitetsgranskningens syfte och frågeställningar har ett stycke om avgränsningar tillkommit. Detta för att tydliggöra att granskningen inte fokuserar på barn som tillhör de nationella minoriteterna. Förskolan har ett särskilt uppdrag att arbeta med spåkstöd till dessa grupper. 

Granskningsrapport
Senast uppdaterad: 12 september 2020