Till huvudinnehåll
Diarienummer 2016:211
Publicerad 19 oktober 2017

Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik

Områdena matematik, naturvetenskap och teknik behöver integreras både i vardagssituationer och i planerad undervisning för att bli en del av helheten i förskolans undervisning.

Den här kvalitetsgranskningen rör hur förskolan arbetar med att stimulera och utveckla barnens lärande inom matematik, naturvetenskap och teknik. Granskningen utgår från följande frågeställningar:

Hur arbetar förskolan med att stimulera och utmana barnens lärande inom matematik, naturvetenskap och teknik?

  • Integreras matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan så att det ingår som en del i förskolans pedagogiska uppdrag?
  • Arbetar förskolan med begreppsutveckling inom områdena matematik, naturvetenskap och teknik?

Vilka är de tänkbara förklaringarna till att undervisningen i olika grad främjar barnens utveckling och lärande inom matematik, naturvetenskap och teknik?

För 18 av de 22 förskolor som har ingått i kvalitetsgranskningen har Skolinspektionen identifierat ett eller flera områden där förskolorna behöver utveckla arbetet för att höja kvaliteten. För flertalet av dessa förskolor gäller detta för samtliga av de granskade målområdena: matematik, naturvetenskap och teknik.

Iakttagelserna och slutsatserna i denna rapport gäller de 22 förskolor som granskats och avser därmed inte att ge en lägesbild på nationell nivå.

Våra viktigaste iakttagelser

Granskningen visar att det finns betydande skillnader mellan förskolor när det gäller hur utvecklat arbetet är inom matematik, naturvetenskap och teknik. På en majoritet av de granskade förskolorna omfattar undervisningen inte läroplanens samtliga strävansmål för de aktuella målområdena, vilket be-gränsar barnens förutsättningar för lärande.

Matematik

För matematikens del kan denna begränsning exempelvis innebära att barnen visserligen ofta får räkna, till exempel antal närvarande barn, men att det stannar vid just räkning. Barnen ges begränsade möjligheter att utveckla grundläggande taluppfattning och förståelse för samband mellan olika matematiska begrepp. De får sällan tillfälle att resonera och problematisera utifrån ett matematiskt innehåll.

Naturvetenskap

Förskolornas arbete med naturvetenskap är till stor del är inriktat mot "djur och natur". Andra områden (till exempel kemiska processer och fysikaliska fenomen) genomförs ofta i avgränsade experiment, utan koppling till de naturvetenskapliga fenomen som barnen möter i vardagen. Barnen får sällan samtala och ställa frågor om naturvetenskap, till exempel om naturens kretslopp och hur människa och natur påverkar varandra. Det är heller inte vanligt att personalen använder naturvetenskapliga begrepp i sin kommunikation med barnen.

Teknik

Förskolornas arbete med teknik till är stor del är inriktat mot bygg och konstruktion. Personalen bidrar sällan med samtal och utmanande frågor som hjälper barnen att utveckla sin förmåga att bygga och konstruera. När det gäller teknik i vardagen och enkel teknik får barnen använda olika tekniska föremål, till exempel cyklar och vattenkranar, men inte närmare utforska hur de fungerar.

Goda exempel

Några av de granskade förskolorna ger barnen goda möjligheter att utvecklas och lära inom matematik, naturvetenskap och teknik. Utmärkande för undervisningen på dessa förskolor är att den genomförs utifrån läroplanens samtliga strävansmål för de aktuella målområdena. Personalen tar också vara på barnens intressen och de vardagliga situationer som spontant uppkommer, så att dessa bildar ett lärande sammanhang tillsammans med de mer planerade aktiviteterna.

Skolinspektionens bedömningar

Sammanfattningsvis bedömer Skolinspektionen att en majoritet av de granskade förskolorna behöver utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik – med utgångspunkt i samtliga av läroplanens strävansmål för de aktuella målområdena. Barnen ska ges möjlighet att förstå grundläggande begrepp och få utveckla sin förmåga att undersöka och utforska samt följa och föra resonemang. Skolinspektionen kan konstatera att förskolornas verksamhet annars riskerar att stanna vid ett görande, som inte leder till ett lärande hos barnen. Ett målinriktat arbetssätt behöver tillämpas i både spontana vardagssituationer och i mer planerade aktiviteter, så att matematik, naturvetenskap och teknik ingår som en del av helheten i förskolans undervisning.

Resultatet från granskningen överensstämmer i huvudsak med tidigare kvalitetsgranskningar som Skolinspektionen genomfört inom samma område. Både tidigare granskningar och forskning beskriver att det finns en osäkerhet bland förskolans personal när det gäller att arbeta med matematik, naturvetenskap och teknik. Den nu aktuella granskningen visar att på många av förskolorna anser personalen att de saknar kunskap om vad teknik i förskolan innebär. På flera förskolor uttrycker personalen en osäkerhet kring naturvetenskap och hur målområdet kan gestaltas i förskolans verksamhet. Att naturvetenskapliga och tekniska begrepp sällan används i förskolan kan därför bero på att personalen saknar kunskap om och förståelse för grundläggande naturvetenskap. En viktig framgångsfaktor för de förskolor som Skolinspektionen bedömer har ett väl fungerande arbete inom det granskade området, är att förskolechefen skapar förutsättningar för personalens arbete, exempelvis genom ett väl utvecklat kvalitetsarbete och kompetensutveckling.

Skolinspektionen redovisar i denna rapport några tänkbara och övergripande förklaringar till att undervisningen på många förskolor inte håller tillräckligt hög kvalitet i matematik, naturvetenskap och teknik. Dessa handlar främst om att det saknas ett målinriktat arbete i barngrupperna vad gäller matematik, naturvetenskap och teknik och som grund för detta ett målinriktat kvalitetsarbete under förskolechefens ledning. Det kan också handla om att personal kan uppleva att de saknar tillräcklig kunskap. Samtidigt vill Skolinspektionen understryka att det också kan finnas andra förklaringar. Utifrån denna gransknings resultat måste därför ansvariga huvudmän, förskolechefer och förskollärare ta ställning till vilka förutsättningar som – utifrån respektive ansvarsnivå – behöver skapas för varje enskild förskola och avdelning. Detta behövs för att varje barns rätt ska kunna tillgodoses – rätten att i förskolan få utveckla intresse och förståelse för matematik, naturvetenskap och teknik – och med likvärdiga förutsättningar för alla barn.

Granskningsrapport
Senast uppdaterad: 12 september 2020