Till huvudinnehåll
Diarienummer 2016:200
Publicerad 28 mars 2017

Särskild undervisning på sjukhus

Skolinspektionen har granskat utbildningen vid 20 sjukhusskolor. Granskningen visar att sjukhusskolorna ofta erbjuder en god pedagogisk och flexibel undervisning som utgår från elevernas förutsättningar och behov. Men granskningen visar också att sjukhusskolorna inte alltid får information om elever som vårdas på sjukhus och som kan behöva sjukhusundervisning.

Skolinspektionen har granskat om elever som ges vård vid sjukhus får en undervisning som möjliggör för dem att efter, eller under, vårdtiden återgå till ordinarie skola. Syftet med kvalitetsgranskningen är att granska om särskild undervisning på sjukhus så långt som möjligt motsvarar den undervisning eleverna inte kan delta i.

Granskningen omfattar dels en kartläggande enkät, dels besök i sjukhusskolor i 20 kommuner. Enkäten har besvarats av samtliga kommuner som 2016 får statligt bidrag för att bedriva sjukhusundervisning (37 stycken). För varje besökt kommun har ett beslut fattats där eventuella utvecklingsområden identifierats. Vid verksamhetsbesöken har Skolinspektionen intervjuat sjukhuslärare och verksamhetschefer för sjukhusundervisningen.

Skolinspektionen har inte granskat utbildning på sjukhus som motsvarar förskola, förskoleklass och fritidshem.

Huvudfrågor

Granskningen har utgått från två huvudfrågor.

1. Vad innehåller den särskilda undervisningen på sjukhus?

Denna fråga är av kartläggande karaktär och har undersökts via den enkät som samtliga verksamheter besvarat.

2. Får elever, som på grund av sjukdom inte kan delta i den vanliga undervisningen, en behovsanpassad undervisning på sjukhus?

Denna fråga har varit i fokus vid verksamhetsbesöken och har besvarats med hjälp av intervjuer, dokumentstudier och enkätsvar.

Huvudsakliga resultat

Undervisningen är flexibel och behovsanpassad

Undervisningen vid sjukhusskolor präglas av flexibilitet och utgår från de enskilda elevernas förutsättningar och behov. Sjukhuslärarna är inriktade på att hitta lösningar för att kunna erbjuda elever undervisning även i årskurser, skolformer och ämnen de själva inte är behöriga i. Detta underlättar för att eleverna ska kunna återgå till att få undervisning vid sin ordinarie skola när det är möjligt med tanke på deras hälsotillstånd. Vid de 20 verksamheter som Skolinspektionen besökt har utvecklingsområden som handlar om undervisningens innehåll bara identifierats i ett fall.

Sjukhusskolan har oftast fungerande strukturer för samverkan

Det finns fungerande strukturer för samverkan mellan olika berörda parter kring de elever som får sjukhusundervisning. Det handlar om god samverkan mellan sjukhusskola–vårdnadshavare, sjukhusskola–ordinarie skola samt sjukhusskola–vårdens barnavdelningar. Eleverna är delaktiga och involverade i samverkan. För elever som har långa vårdtider ingår det i samverkan att planera för hur eleven ska ges goda möjligheter att återgå till ordinarie undervisning. Endast vid en av de granskade skolorna har ett utvecklingsområde kopplat till samverkan identifierats. I detta fall handlar det om att samverkan mellan sjukhusskolan och ordinarie skola behöver komma igång snabbare.

Arbetet med att identifiera elever behöver stärkas

Elever, oavsett ålder, som vårdas vid vuxenavdelningar och elever som inte är inneliggande men ges vård vid sjukhus identifieras sällan av sjukhusskolan. Det innebär att det kan finnas elever som vårdas vid sjukhus men inte får ta del av sjukhusundervisningen. Arbetet med att identifiera elever behöver stärkas så att samtliga elever som är i behov av, och har rätt till, särskild undervisning vid sjukhus får denna undervisning. Detta för att undvika att elever som ges vård får svårigheter i sitt skolarbete. Elevernas hemkommuner har ansvaret för skolpliktsbevakningen. Det är viktigt att hemkommunen genom sin skolpliktsbevakning tar ansvar för att elever kontinuerligt får undervisning.

Fler långtidsfrånvarande elever kan erbjudas sjukhusundervisning

Det finns elever med omfattande frånvaro från ordinarie skola som ges vård vid psykiatriska mottagningar, ofta utan att vara inneliggande. Dessa elever erbjuds i vissa fall undervisning av sjukhusskolor om de identifieras. Den undervisning sjukhuslärarna erbjuder tycks kunna vara ändamålsenlig för en del av dessa elever och påverka deras kunskapsutveckling positivt. En del av de långtidsfrånvarande eleverna kan med hjälp av sjukhusundervisningen så småningom återgå till undervisning i ordinarie skola. Det kan dock ta lång tid innan sjukhuslärarna får kännedom om att de ges vård, om de överhuvudtaget får reda på det. För dessa elever innebär det att det kan dröja längre än nödvändigt innan de får den undervisning och det stöd som sjukhusskolan kan erbjuda.

Bristfälliga lokaler påverkar undervisningen negativt

Granskningen visar att lokalerna har stor betydelse för hur undervisningen utformas. Lokalerna är inte alltid utformade eller belägna så att de stödjer och underlättar den pedagogiska verksamheten. Det får konsekvenser för den undervisning sjukhusskolan kan erbjuda, exempelvis avseende ämnen och antal elever som kan undervisas vid samma tidpunkt.

Granskningsrapport
Senast uppdaterad: 12 september 2020