Till huvudinnehåll
Diarienummer 2016:6993
Publicerad 14 december 2017

Undervisning på skolor med många obehöriga lärare

Ett tillräckligt stöd till obehöriga lärare är nödvändigt för att elever ska få en sammanhållen undervisning trots den rådande lärarbristen. På hälften av skolorna i Skolinspektionens granskning behöver rektorerna utveckla stödet i form av exempelvis handledning, mentorskap och stöd vid bedömning och betygssättning.

Skolinspektionen har granskat hur rektorer på 28 skolor med många obehöriga lärare säkerställer att elever får en sammanhållen undervisning. Resultatet visar att drygt hälften av skolorna inte har tillräckliga strukturer och arbetssätt för att ge stöd till sina obehöriga lärare.

Otillräcklig introduktion av och bristande stöd till obehöriga går ut över undervisningen

Flera av de granskade skolorna behöver utveckla sin introduktion av de obehöriga lärarna eller ge mer stöd genom mentorskap eller handledning. En bra introduktion är ofta avgörande för att snabbt komma in i arbetet. När introduktionen inte fungerar påverkas undervisningen negativt. Skolinspektionen har intervjuat elever som berättar att det ofta blir rörigt och att de många gånger får börja om med uppgifter när de får nya lärare. Det saknas ofta system för att veta hur långt eleverna har nått i sin kunskapsutveckling.

De obehöriga lärarna lämnas också ofta ensamma och ingår inte alltid i arbets- och ämneslag. Det gör att dessa lärare inte får stöd i det dagliga arbetet att planera och genomföra undervisningen. De obehöriga lärarna får inte heller tillräckligt stöd i arbetet med bedömning och betygsättning.

Undervisningen bedrivs i möjligaste mån av behöriga lärare

På majoriteten av de granskade skolorna är verksamheten organiserad så att det i möjligaste mån är behöriga lärare som håller i undervisningen. Det sker exempelvis genom tvålärarsystem där den behöriga och obehöriga läraren planerar verksamheten tillsammans.

Granskningsrapport
Senast uppdaterad: 12 september 2020