Till huvudinnehåll
Diarienummer 2018:1366
Publicerad 31 augusti 2018

Att motivera ungdomar tillbaka till utbildning

Ungdomar utan gymnasieutbildning löper större risk att hamna i utanförskap och arbetslöshet. Det är därför viktigt att kommunerna gör aktiva insatser för denna grupp, i första hand att motivera tillbaka dem till utbildning. Ändå visar Skolinspektionens granskning att många kommuner brister i det så kallade aktivitetsansvaret.

Flertalet har förbättrat sitt arbete

Skolinspektionen har gjort en uppföljande granskning av kommuners aktivitetsansvar. Den första granskningen gjordes 2015. Skolinspektionens uppföljning visar att de deltagande kommunerna har vidtagit omfattande åtgärder för att möta de utvecklingsområden som identifierades. De flesta kommuner har tagit till sig av Skolinspektionens rekommendationer och har höjt kvaliteten i arbetet med aktivitetsansvaret.

Ofta svag styrning och verksamhet i uppstartsfas

Vad gäller resultatet från de kommuner som granskats 2018 så visar granskningen att det finns både goda och mindre goda exempel i de kommuner som ingått i urvalet. Den övergripande bilden av de nya kommuner som granskats är att arbetet brister i flera avseenden och är outvecklat samt att styrningen av verksamheten är svag. Detta trots att urvalet denna gång skett slumpmässigt, det vill säga vi har inte enbart besökt kommuner där det funnits "risksignaler". Skolinspektionen menar att det är anmärkningsvärt att arbetet i flera kommuner fortfarande uppges vara i startgroparna när lagstiftningen om aktivitetsansvar och tidigare informationsansvar funnits i flera år.

Ungdomar som saknar en gymnasieutbildning befinner sig i många fall i en mycket utsatt situation och löper en större risk än andra ungdomar att inte komma vidare i studier och att hamna i långvarig arbetslöshet. Kommunerna har därför getts ett lagstadgat aktivitetsansvar för ungdomar som inte påbörjat eller fullföljt en gymnasieutbildning. Utifrån granskningen kan Skolinspektionen konstatera att det är mycket angeläget att kommunerna skyndsamt utvecklar arbetet och styrningen av det kommunala aktivitetsansvaret.

Mer specifikt visar resultaten från granskningen av kommunerna 2018 att arbetet ofta är bristfälligt inom följande områden:

  • Granskningen visar att 9 av 15 kommuner inte har rutiner och arbetssätt som ger förutsättningar att löpande och snabbt identifiera samt kontakta ungdomar som ingår i aktivitetsansvaret. I granskningen har det också framkommit exempel där ungdomar inte alls blir kontaktade och erbjudna insatser.
  • Granskningen visar att 8 av 15 kommuner behöver utveckla kvaliteten i arbetet med att erbjuda individuella insatser. Resultaten visar att det finns risk för att ungdomar inte får insatser som är anpassade utifrån deras behov och som därmed inte leder dem närmare en fullföljd utbildning.
  • Granskningen visar att 12 av 15 kommuner inte har en tillräckligt aktiv och tydlig styrning och ledning av aktivitetsansvaret, vilket påverkar förutsättningarna för att arbetet varaktigt ska bedrivas löpande och strukturerat under året. Skolinspektionen bedömer att den bristande styrningen av aktivitetsansvaret till stor del kan förklaras av att det har saknats en prioritering av arbetet hos flera av kommunerna.
Granskningsrapport
Senast uppdaterad: 11 september 2020