Till huvudinnehåll
Diarienummer 2016:6998
Publicerad 31 januari 2018

Förskolors värdegrundsarbete

Skolinspektionen har granskat hur 15 slumpvis utvalda förskolor arbetar med uppdraget att förmedla och förankra den värdegrund som vårt demokratiska samhälle vilar på. Skolinspektionen har sett många exempel på goda arbetssätt där personalen verkar för ett gott demokratiskt klimat där barnen får möjlighet att vara delaktiga i verksamheten. Men värdegrundsuppdraget upplevs ofta som svårt att konkretisera och behöver diskuteras mer i arbetsgrupperna.

Förskolans värdegrundsuppdrag anges i såväl skollagen som förskolans läroplan. Förskolan vilar på demokratins grund, vilket innebär att verksamheten ska bedrivas i demokratiska former och ett demokratiskt arbetssätt ska tillämpas. I detta innefattas att barnen ska vara delaktiga och ha ett reellt inflytande över såväl innehåll som arbetssätt.

Barnen ska också ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter för att därmed kunna påverka såväl verksamheten som sin egen situation liksom att ta ansvar för sina egna handlingar och förskolans miljö. Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram i förskolan. Etiska värden och normer ska synliggöras i verksamheten så att barnen ges möjlighet att tillägna sig dessa, vilket främst sker genom konkreta upplevelser och genom personalens förhållningssätt som förebilder.

Granskningens viktigaste resultat:

Förskolans personal är väl medveten om sin roll som förebilder för barnen

Det finns goda möjligheter för barnen i de flesta av de granskade verksamheterna att tillägna sig normer och värden genom konkreta upplevelser. Personalen visar ofta stor omsorg om barnen, uppmuntrar ”goda” handlingar och synliggör normer och värden genom sitt eget förhållningssätt.

Det demokratiska arbetssättet i förskolorna håller överlag en god kvalitet

Personalen verkar för att skapa ett gott demokratiskt klimat och ett demokratiskt arbetssätt tillämpas i de flesta avseenden. Det finns goda möjligheter till delaktighet för barnen och de har stort inflytande över innehållet i verksamheten. Ett fåtal av de granskade förskolorna behöver utveckla det demokratiska arbetssättet. Endast en av dessa behöver specifikt utveckla barns förutsättningar till ett reellt inflytande, stimulera barnen att göra egna val av aktiviteter och möjlighet att förstå andra.

Värdegrundsuppdragets underliggande begrepp upplevs som svåra att konkretisera i ord

I de flesta intervjuer med såväl förskolechefer som personal framkommer att de upplever att begrepp inom värdegrundsuppdraget såsom demokrati, barns rättigheter och skyldigheter samt normer och värden är begrepp som är svåra att konkretisera i ord. Vanligen återkommande i beskrivningarna är att man använder sig av exempelvis att göra sin röst hörd, delaktighet och inflytande och rösta/välja. Det förefaller vara lättare att prata om hur det avspeglas i arbetet med barnen än själva begreppens innebörd.

Förskolecheferna behöver skapa förutsättningar för värdegrundsarbetet

Förskolecheferna behöver se till att all personal har kunskap om värdegrundsuppdraget och dess olika delar samt att det skapas en gemensam syn på hur detta uppdrag ska omsättas i praktiken. I flera av de granskade verksamheterna sker arbetet med normer och värden oreflekterat och en gemensam grundsyn saknas.

Förskolecheferna och förskollärarna behöver ta större ansvar för värdegrundsarbetet utifrån förskolans läroplan

Även om barnen erbjuds ett fungerande värdegrundsarbete som motsvarar styrdokumentens krav så är det inte sällan oreflekterat och i avsaknad av systematik. För att personalen ska känna sig säkra och bekväma i värdegrundsarbetet med barnen behöver de ha en gemensam begreppsförståelse och gemensam grundsyn. Förskolecheferna behöver även utveckla kvalitetsarbetet och tillsammans med förskollärare och annan personal systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla värdegrundsarbetet.

Granskningens upplägg

Skolinspektionen har granskat hur 15 slumpvis utvalda förskolor, varav 11 med kommunal huvudman och 4 med enskild huvudman, arbetar med värdegrundsuppdraget. Granskningen har genomförts genom intervjuer, observationer och dokumentstudier

Granskningsrapport
Senast uppdaterad: 11 september 2020