Till huvudinnehåll
Diarienummer 2016:11445
Publicerad 18 februari 2018

Sex- och samlevnads­undervisning

Målet med sex- och samlevnadsundervisningen är att stärka elevernas självkänsla och handlingskompetens och att möjliggöra medvetna val som rör hälsa, relationer och sexualitet. Men många lärare uppger i granskningen att det är svårt att undervisa i ämnet.

Sex och samlevnad kopplas inte till skolans värdegrundsarbete

Granskningen visar att endast ett fåtal av de besökta skolorna gör en tydlig koppling mellan sex och samlevnad och skolans övergripande värdegrundsarbete. Detta ser Skolinspektionen allvarligt på.

Skolor som inte gör denna koppling missar de positiva effekter för en förbättrad skolmiljö som en god sex- och samlevnadsundervisning kopplat till värdegrundsfrågor kan bidra med. Om denna koppling inte görs riskerar skolor att missa åsikter som strider mot värdegrunden, vilket kan leda till kränkningar och diskriminering. De sexuella trakasserier och övergrepp i skolan som elever beskriver i upprop som #tystiklassen och #räckupphanden vittnar om detta. Sex- och samlevnadsundervisningen måste ta upp frågor kring grovt språkbruk, nedsättande ord, hederskultur, sexuella trakasserier, jämställdhet med mera för att elever ska kunna få kunskaper om normer och värden och utveckla ett förhållningssätt i enlighet med skolans värdegrund.

Lärarna behöver stöd och verktyg

Granskningen visar att det finns ett stort behov av kompetensutveckling när det gäller lärarnas arbete med sex- och samlevnadsfrågor, alltifrån sex och samlevnad som kunskapsområde, normer och HBTQ,hedersrelaterade frågor, sex- och samlevnadsundervisning för nyanlända elever till hantering av kon-troversiella frågor som knyter an till sex- och samlevnadsområdet.

Undervisningen är ämnesintegrerad 

Granskningen visar att sex- och samlevnadsundervisningen bedrivs ämnesintegrerad på de flesta skolorna. Trots förbättrad ämnesintegrering framkommer i intervjuer att många lärare känner osäkerhet kring hur detta kunskapsområde berör dem. En anledning till denna osäkerhet är att få skolor tar ett helhetsgrepp kring sex- och samlevnadsfrågor. På majoriteten av skolorna saknas ett systematiskt utvecklingsarbete av sex- och samlevnadsundervisningen och därmed saknas ofta en samsyn kring vem som undervisar om sex och samlevnad i olika ämnen. 

Undervisningen är ojämnt fördelad

I flera skolor sker sex- och samlevnadsundervisningen oregelbundet. Undervisningen sker under ett begränsat antal lektioner eller förläggs till senare årskurser. I många intervjuer anger elever att de vill prata om sex och samlevnad tidigare och oftare än vad de har haft möjlighet till. För att eleverna ska kunna repetera och fördjupa sina kunskaper behöver undervisningen ske kontinuerligt under läsåren och återkomma under skolgången.

Elevhälsans kompetens tas inte tillvara i arbetet

På många skolor används elevhälsan inte i arbetet med sex- och samlevnadsundervisningen. En av fem rektorer anger i enkäten att elevhälsan inte används i planering av undervisningen, i genomförandet av lektioner eller som stöd i lärarnas kompetensförsörjning. 

Bara hälften av eleverna görs delaktiga

Ett tydligt mönster i vår granskning är att elever på många skolor sällan involveras i planering, genomförande och utvärdering av sex- och samlevnadsundervisningen. En god sex- och samlevnadsundervisning kräver elevernas delaktighet. Annars finns en risk att undervisningen missar diskussioner som är särskilt viktiga för eleverna, såsom till exempel frågor kring hedersproblematik, homofobi, grovt språkbruk, sexuella trakasserier med mera.

Stora brister i undervisningen om normer och HBTQ-frågor

Granskningen visar också att det finns stora brister i undervisningen om normer och HBTQ. Det som ofta saknas är möjligheter för elever att reflektera kring hur normer påverkar och i många fall begränsar människors handlingsutrymme när det gäller sexualitet, identitet och relationer. Undervisningen behöver genomgående ha ett medvetet perspektiv där elever tillsammans med lärare synliggör och ifrågasätter olika sex- och samlevnadsnormer. 

Framgångsfaktorer

Granskningen visar att det finns skolor som lyckas väl i att bedriva en sex- och samlevnadsundervisning av god kvalitet som når alla elever.

  • I dessa skolor bedrivs ett systematiskt utvecklingsarbete som innefattar tydliga mål för sex- och samlevnadsundervisningen, uppföljning och utvärdering av dessa mål samt utvecklingsarbete utifrån dessa resultat. Dessutom kopplar dessa skolor arbetet med sex och samlevnad till skolans värdegrundsarbete.
  • Rektorerna följer regelbundet upp att lärarna har kompetens för att undervisa om sex och samlevnad och erbjuder relevant kompetensutveckling där det behövs.
  • Lärarna ger eleverna ett reellt inflytande i sex- och samlevnadsundervisningens planering, genomförande och utvärdering.
  • Lärarna ger eleverna regelbundet möjlighet att tillsammans med lärarna reflektera kring en rad olika normer som rör sex- och samlevnadsområdet. Även elevhälsans uppdrag är förankrat i personalgruppen.
Granskningsrapport
Senast uppdaterad: 11 september 2020