Till huvudinnehåll
Diarienummer 2016:11437
Publicerad 24 september 2018

Skolors arbete vid elevers övergång till årskurs 7

Att börja i årskurs 7 innebär en stor förändring för många elever. Det är viktigt att övergången mellan olika skolor fungerar väl för att kontinuitet och progression i lärandet ska säkras. Skolinspektionen har granskat hur övergången har skett på 17 skolor där elever börjat i årskurs 7.

Centrala resultat i rapporten

  • Avlämnande och mottagande skolor samverkar i liten utsträckning för att skapa sammanhang och progression i utbildningens innehåll.
  • Det varierar i stor utsträckning om informationen om eleverna används.
  • Skolorna fokuserar på de elever som har stödbehov. Övriga grupper faller ofta bort.
  • Det finns stora skillnader i den information som förs över.
  • Ett övergripande resultat är att arbetssätt vid överlämningar inte är tillräckligt strukturerade och etablerade.

Utvecklingsområden

För att alla elever ska få kontinuitet och progression i sitt lärande behöver skolor både ha tillgång till och använda information om eleverna. Det gäller information både om deras kunskapsnivå och om deras behov och förutsättningar i övrigt.

Utifrån den nya lagstiftningen – där ansvaret nu ligger på den avlämnande skolan att lämna över nödvändig information – och våra iakttagelser i granskningen har Skolinspektionen identifierat följande generella utvecklingsbehov:

  • Avlämnande skolor behöver se över vilken information som är relevant att överlämna.
  • Skolorna behöver utgå från vilka behov som finns för elevers fortsatta progression i lärande och utveckling – inte bara de med stödbehov.
  • Avlämnande och mottagande skolor behöver samverka så långt möjligt för att skapa sammanhang och progression i undervisningen i olika ämnen.
  • Rektor behöver se till att det på skolan finns en samsyn om vikten av att informationen används.
  • Styrningen av arbetet med elevers övergångar behöver bli mer strukturerad.

Att fler skolor, lärare och annan personal är inblandade vid övergången till årskurs 7 innebär också att  huvudmännen behöver ta ett större och tydligare ansvar för styrningen av arbetet. Riktlinjer kan till exempel behövas. Läroplanen fokuserar på skolans – och särskilt lärarnas – ansvar för att samverkan sker vid övergångar. Huvudmännen behöver i högre grad stödja rektorer och lärare i detta arbete.

Granskningsrapport
Senast uppdaterad: 11 september 2020