Till huvudinnehåll
Diarienummer 2017:7326
Publicerad 30 oktober 2018

Undervisning om källkritiskt förhållningssätt i svenska och samhällskunskap

Skolan har en viktig roll när det gäller att utbilda elever i ett källkritiskt förhållningssätt för att de ska kunna utvecklas till informerade och ansvarsfulla medborgare. Ett källkritiskt förhållningssätt omfattar förmågorna informationssökning och källkritik.

I undervisningen finns utmaningar när det gäller att utveckla elevers förmåga att kritiskt söka, granska och värdera information i digitala och andra källor.

Syftet med granskningen har varit att titta på kvaliteten i undervisningen om källkritiskt förhållningssätt till digitala och andra källor. Granskningen fokuserar på undervisningen om källkritiskt förhållningssätt i samhällskunskap och svenska i årskurs 7-9 i grundskolan.

Viktiga iakttagelser

Granskningen visar att undervisningen om källkritiskt förhållningssätt i ämnena svenska och samhällskunskap behöver utvecklas så att den i större omfattning behandlar och är anpassad efter digitala medier.

  • Undervisningen om källkritik i ämnet svenska fungerar väl vid nästan samtliga skolor som ingår i granskningen avseende analoga medier men är inte uppdaterad i förhållande till digitala medier.
  • Undervisningen om informationssökning i ämnet svenska är inte tillräckligt omfattande och behöver utvecklas på drygt en tredjedel av de granskade skolorna.
  • Undervisningen om källkritiskt förhållningssätt i ämnet samhällskunskap missar aspekter när det gäller digitala medier och internet. Undervisningen om hur webbsidor är uppbyggda och disponerade saknas på två tredjedelar av skolorna och undervisningen om risker och möjligheter med internet och kommunikation via elektroniska medier har ett alltför snävt fokus och är inte tillräckligt omfångsrik.
  • Undervisningens utformning i de båda ämnena är på många skolor inte moderniserad utifrån att digitala källor är en så central informationskälla för dagens medborgare och elever.
  • Undervisningen om källkritiskt förhållningssätt omfattar inte kritisk granskning av bilder i ämnena svenska och samhällskunskap på ungefär hälften av de granskade skolorna.
  • Kritisk granskning av rörliga bilder i ämnena svenska och samhällskunskap saknas på tre fjärdedelar av skolorna. Eftersom digitala medier till stor del bygger på bild och rörlig bild riskerar det att lämna många elever utan tillräckliga kunskaper och förmågor för att kunna värdera den information de möter i digitala medier.

Utvecklingsområden

Av de 30 skolor som ingått i granskningen har 24 bedömts behöva utveckla undervisningen om källkritiskt förhållningssätt i något eller några avseenden. En sammanfattande bild av skolornas utvecklingsområden visar att:

  • Undervisningen i svenska behöver utformas så att eleverna får förutsättningar att lära sig söka information i digitala och analoga källor. Undervisningen behöver omfatta centrala delar i såväl analog som digital informationssökning.
  • Undervisningen i samhällskunskap behöver utformas så att eleverna möter en medveten och modern undervisning som omfattar digitala medier och internet.
  • Undervisningen om källkritiskt förhållningssätt behöver i högre utsträckning bli relevant i förhållande till de digitala arenor eleverna vistas på.
  • Undervisningen i svenska och samhällskunskap behöver omfatta kritisk granskning av bild och rörlig bild.
Granskningsrapport
Senast uppdaterad: 11 september 2020