Till huvudinnehåll
Diarienummer 2018-6938
Publicerad 24 oktober 2019

Digitala verktyg i undervisningen - matematik och teknik i årskurs 7-9

Digitala verktyg används brett i vårt samhälle och unga behöver förstå hur digital teknik påverkar oss och hur de ska agera i en digital värld. Skolan har en viktig roll att ge elever möjlighet att utveckla förmågan att använda och skapa med digital teknik och förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling.

Skolinspektionen har granskat om digitala verktyg används som ett medel för lärandet genom att vara ändamålsenliga utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv. Vidare har vi belyst om användningen utgår från elevernas behov. Granskningen har även tittat på i vilken utsträckning digitala verktyg används i undervisningen i matematik och teknik, där digitala verktyg enligt kursplanen ska ingå. Om och hur rektor och huvudmannen leder och skapar förutsättningar för lärare och skolor att utveckla elevernas lärande och digitala kompetens har också varit en frågeställning.

Viktigaste iakttagelserna

Granskningen visar att undervisningen på många skolor ännu inte lever upp till läroplanens skrivningar om att använda digitala verktyg i matematik och teknik. Rektorer behöver i större utsträckning leda arbetet kring användningen av digitala verktyg inom skolan och huvudmännen behöver se till att förutsättningar för skolor finns för att lärare och rektorer ska kunna utföra sitt arbete.

Granskningen visar att:

 • Digitala verktyg används ännu i liten utsträckning kopplat till ämnesinnehållet.
 • Flera lärare ser praktiska och tidsmässiga problem.
 • Elever får endast undervisning i delar av det centrala innehållet där digitala verktyg ska ingå.
 • På vissa skolor används digitala verktyg med ett didaktiskt syfte.
 • Rektor stödjer arbetet i begränsad omfattning.
 • Huvudmännen har IT-strategier men behöver stärka implementering och ha ett pedagogiskt fokus.
 • Tillgången till digitala verktyg och tekniska stödfunktioner är god på skolorna. Däremot saknas på de flesta skolor IT-pedagogiskt stöd i ämnena.

Granskningen har utgått ifrån kursplanerna för ämnena matematik och teknik. Här finns nationella krav på att elever ska få möjligheter att använda digitala verktyg. Skolinspektionen menar dock inte att det finns ett egenvärde i att digitala verktyg alltid ska användas. Det viktiga är att verktygen används genomtänkt och medvetet utifrån en pedagogisk idé. Det som i övrigt är väsentligt är att de arbetssätt som lärare väljer, har en vetenskaplig grund.

Detta har vi granskat

27 grundskolor med årskurserna 7-9 från 12 huvudmän har ingått i granskningen. Granskningens har fokuserat på följande frågeställningar:

 1. I vilken utsträckning använder lärarna digitala verktyg i undervisningen på ett sätt som främjar kunskapsutvecklingen?
 2. I vilken utsträckning ges eleverna möjlighet att utveckla kunskaper med hjälp av digitala verktyg?
 3. I vilken utsträckning leder och ger rektorerna lärarna förutsättningar att utveckla elevernas lärande och digitala kompetens i undervisningen i matematik och teknik?
 4. I vilken utsträckning leder och ger huvudmannen skolorna förutsättningar att utveckla elevernas lärande och digitala kompetens i undervisningen i matematik och teknik?
Granskningsrapport
Senast uppdaterad: 8 september 2020