Till huvudinnehåll
Diarienummer 2017:7330
Publicerad 3 april 2019

Hem- och konsumentkunskap i årskurs 7–9

I denna granskning har Skolinspektionen undersökt kvaliteten i undervisningen i hem- och konsumentkunskap i grundskolans årskurs 7–9. Undervisningen har bedömts dels utifrån i vilken utsträckning undervisningen innehåller de tre kunskapsområden som kursplanen anger, dels utifrån undervisningens allmändidaktiska kvaliteter.

Skolinspektionen har besökt 23 skolor, varav 18 med kommunal huvudman och 5 med enskild huvudman. Undervisningen i hem- och konsumentkunskap ska utveckla elevernas kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet. Ämnet har tre kunskapsområden som undervisningen ska omfatta:

 • Mat, måltider och hälsa
 • Konsumtion och ekonomi
 • Miljö och livsstil

Hem- och konsumentkunskap är det minsta ämnet i grundskolan sett till undervisningstid. Samtidigt är det ett av de ämnen där den planerade undervisningstiden avviker mest i förhållande till den garanterade undervisningstiden. Under åren har ämnet dessutom fått ett mer omfattande och komplext innehåll.

Studier visar att lärare på olika vis upplever undervisningstiden begränsande i relation till innehåll och kunskapskrav, både vad gäller antalet timmar och lektionernas längd. Detta får konsekvenser genom att innehåll prioriteras bort, elevernas möjlighet till delaktighet i olika arbetsmoment begränsas, vissa moment utelämnas och möjlighet till reflektion och diskussion begränsas.

De viktigaste iakttagelserna

 • Undervisningen har tonvikt på matlagning.
 • Frågor om arbetsfördelning i hemmet saknas ofta i undervisningen. 
 • Rektorer har förhållandevis liten insyn i hur undervisningen i ämnet planeras och genomförs. 
 • Lärandemiljön är för det mesta trygg och stödjande. 
 • Undervisningen är varierad. 
 • Undervisningen synliggör sällan traditionella könsmönster. 
 • Många lektioner saknar struktur. 
 • Eleverna ges sällan möjlighet till att reflektera över sitt lärande i undervisningen.
Granskningsrapport
Senast uppdaterad: 8 september 2020