Till huvudinnehåll
Diarienummer 2017-10217
Publicerad 14 februari 2019

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

En förutsättning för många elever att nå goda resultat inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå är att utbildningen och undervisningen är tillräckligt flexibel och individanpassad. Granskningen visar att den skolförlagda undervisningen behöver bli mer flexibel och distansundervisningen behöver bli mer individanpassad.

Det finns flera områden där huvudmän och rektorer har svårt att leva upp till målen om flexibilitet och individanpassning. Bland annat visar granskningen att det är de organisatoriska faktorerna som styr snarare än elevers behov. Det finns en betydande risk att kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå inte är tillräckligt rustad för att möta de utmaningar den alltmer heterogena elevgruppen innebär. Trots att kommunerna ska erbjuda kontinuerlig utbildning under hela året är det vanligt att kommunerna organiserar den skolförlagda undervisningen i terminer med fast studietakt. Det innebär att det finns risk att elever avstår från utbildning, vilket kan få konsekvenser både för eleverna och för samhället i stort. 

Granskningens slutsatser i korthet:

Skolförlagd undervisning – minst flexibel för eleverna

Trots att utbildningen ska bedrivas kontinuerligt under året är terminer med antagning två gånger om året och sommaruppehåll vanligt i den skolförlagda undervisningen.

Distansundervisning mer flexibel men inte alltid den bästa lösningen för eleverna

I distansundervisningen är det vanligt att elever kan antas till kurser varje vecka, de kan påverka studietakten och undervisningen bedrivs under sommaren. Elever som har behov av skolförlagd undervisning upplever dock det som mycket negativt när de inte kan välja en studieform utifrån sina behov och förutsättningar. 

Graden av individanpassning varierar stort

Till skillnad från distansundervisning är den skolförlagda undervisningen och flexundervisningen i högre grad individanpassad. Granskningen visar att det finns elever som har behov av mer anpassningar och mer lärarstöd i distansundervisningen. Om undervisningen inte anpassas efter elevernas förutsättningar och behov finns det risk att elever inte klarar studierna eller att de gör studieavbrott.

Lärarna tar inte del av elevernas individuella studieplaner

Det saknas rutiner för hur lärare ska ta del av elevernas individuella studieplaner. Oavsett studieform utgår inte lärare från elevernas individuella studieplaner när de planerar och genomför undervisningen.

Kompetensutveckling som inriktas mot vuxnas lärande och individanpassning varierar

Det varierar stort i vilken utsträckning lärare vid behov erbjuds kompetensutveckling om vuxnas lärande och hur undervisningen kan individanpassas. Lärare som undervisar i kommunens egen regi erbjuds denna typ av kompetensutveckling i högre grad jämfört med lärare som undervisar på entreprenad.  

Många kommuner följer inte upp orsaker till studieavbrott

Utan kunskap om orsaker till att elever gör studieavbrott blir det svårt för huvudmän och rektorer att vidta rätt åtgärder för att minska avbrotten. 

Brett utbud av kurser – men begränsat utbud av studieformer

Kommunernas utbud av teoretiska kurser på gymnasial nivå i motsvarar i hög utsträckning elevers behov av kurser för att komma vidare i studier och/eller arbetsliv. Att utbudet är brett innebär dock att många kurser enbart ges på distans, vilket skapar problem för elever som har behov av en skolförlagd utbildning. Skolinspektionen vill understryka vikten av att kommuner verkar för ett kursutbud som innehåller båda studieformerna.

Studie- och yrkesvägledning samt möjligheter till stöd fungerar i regel väl

Det varierar dock huruvida alla elever som avser att studera teoretiska kurser på gymnasial nivå faktiskt har kontakt med en studie- och yrkesvägledare.

Framgångsfaktorer

Framgångsfaktorerna avser bland annat att vuxenutbildningen är en prioriterad fråga och att det finns en tydlig styrning och ledning från huvudmän till rektorer och lärare. Det handlar vidare om att utbildningsutbudet är sådant att elever har möjlighet att välja den studieform och den studietakt som passar dem samt att utbildningen är såväl flexibel som individanpassad. 

Granskningsrapport
Senast uppdaterad: 8 september 2020