Till huvudinnehåll
Diarienummer 2018-6993
Publicerad 17 december 2019

Yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på entreprenad

Under senare år har yrkesutbildningen för vuxna byggts ut. År 2018 studerade mer än hälften av kursdeltagarna på Komvux hos en annan anordnare än kommunen. Skolinspektionen har granskat kvaliteten i huvudmännens uppföljning och kontroll av yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på entreprenad.

Såväl Skolinspektionens erfarenheter som andra studier pekar på att kommunernas uppföljning av vuxenutbildning, både i egen regi som på entreprenad, kan variera i omfattning och kvalitet. Därtill ser vi exempel från tidigare granskningar och studier att kvaliteten i utbildningen hos externa anordnare kan vara otillräcklig. Därför har vi valt att granska kvaliteten i huvudmännens uppföljning och kontroll av vuxenutbildningen.

Detta har vi granskat

Granskningen är avgränsad till utbildningar inom tre yrkesinriktningar med olika könsdominans och stor arbetsmarknadsefterfrågan: vård och omsorg, industriteknik samt el och energi. Utifrån tidigare erfarenheter och studier anser vi det vara befogat att särskilt granska det arbetsplatsförlagda lärandet (APL), arbetet med validering samt yrkeslärarnas kompetens. 

Granskningsobjekt i denna kvalitetsgranskning har varit kommunala huvudmän för yrkesinriktad vuxenutbildning på entreprenad. Skolinspektionen har besökt 16 kommunala huvudmän och för varje huvudman en eller flera enskilda utbildningsanordnare, som anlitats av respektive huvudman. Sammantaget har 30 verksamhetsbesök hos 16 olika enskilda utbildningsanordnare gjorts i granskningen.

Viktigaste iakttagelserna

  • Allmänt hållna avtal ger inte stöd för huvudmännens uppföljning
  • Kvantitativ information följs upp men inte den kvalitativa
  • Viktiga kvalitetsaspekter som APL och validering tappas i uppföljningen
  • Risk att information stannar hos rektorn
  • En majoritet av utbildningsanordnarna behöver utveckla kvaliteten inom viktiga områden
  • Kvalitetsbrister i utbildningarna hade kunnat förebyggas med en bättre uppföljning och kontroll 

Granskningen har fokuserat på följande frågeställningar:

  1. I vilken utsträckning följer huvudmannen för yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning upp utbildningens kvalitet hos enskilda anordnare?
  2. I vilken utsträckning arbetar utbildningsanordnaren för att eleverna får en yrkesinriktad utbildning av god kvalitet?
Granskningsrapport

Kontaktperson

Katrin Söderlind

Senast uppdaterad: 8 september 2020