Till huvudinnehåll
Diarienummer 2017-10215
Publicerad 13 mars 2019

Musikundervisning i grundskolan årskurs 7-9

I denna granskning har Skolinspektionen undersökt kvaliteten i grundskolans musikundervisning i årskurs 7 till 9. Undervisningen har bedömts dels utifrån om den utgår från och innehåller ämnets hela kursplan, dels utifrån om musikundervisningen ger eleverna möjlighet till sådant eget skapande som främjar utveckling av kreativitet.

Skolinspektionen har besökt 30 grundskolor med årskurserna 7-9, varav 24 med kommunal huvudman och sex med enskild huvudman.

Estetiska ämnen är viktiga för elevers möjligheter att utveckla kreativitet. I Sverige betonas sedan lång tid tillbaka vikten av kreativa förmågor i läroplanen. Musik är ett av de estetiska ämnena. Musik är viktigt för såväl individ som samhälle. Den är ofta en viktig del i ungdomars identitetssökande och en källa till välmående för individen. Dessutom är musik en kommunikationsform och en konstnärlig uttrycksform som idag, med digital teknik, gjorts tillgänglig för de flesta. Inte bara att lyssna på utan även att skapa. Kreativitet är en viktig del inom musikskapandet, men även inom många andra områden oavsett vad vi studerar eller arbetar med.

Skolan har en viktig roll när det gäller att utbilda elever till att kunna delta i musikaliska sammanhang och bidra till att stimulera elevernas kreativitet. Det kräver att de får en musikundervisning som innehåller hela ämnets kursplan. Dessutom behöver vissa förutsättningar, vilka beskrivs i rapporten, vara uppfyllda i musikundervisningen för att kreativitet ska främjas.

De viktigaste iakttagelserna

Granskningen visar att musikundervisningen omfattar stora delar av kursplanens centrala innehåll, men på de flesta skolorna saknas vissa områden. Granskningen visar också att musikskapande förekommer på alla skolor, men att den ofta kan utvecklas så att den i högre utsträckning främjar utvecklingen av elevers kreativa förmågor.

  • Musikundervisningen har tonvikt på spel i ensembleform
  • Digitala verktyg kan bidra till mer musikskapande och främja kreativitet
  • Improvisation och musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras ingår inte alltid i undervisningen
  • Musikskapandet görs inte alltid på sätt som främjar utveckling av kreativitet
  • Skolor som omfattar hela kursplanen och främjar kreativitet utmärker sig på flera sätt
  • Sammantaget – ett ämne som många elever har intresse av men där kreativitet kan stimuleras än mer
Granskningsrapport
Senast uppdaterad: 8 september 2020