Till huvudinnehåll
Diarienummer 2018:7409
Publicerad 19 november 2019

Huvudmannens arbete för kontinuitet på skolor med många rektorsbyten

Lärarbristen och konsekvenser av den i skolan debatteras ofta, men problematiken kring den höga omsättningen av rektorer är mindre väl känd. Studier visar att så många som hälften av rektorerna i Sverige har arbetat på sin nuvarande skola i tre år eller mindre.

Många rektorsbyten riskerar försämra elevernas förutsättningar att nå målen och skolor med negativ resultatutveckling kännetecknas av instabila ledningsfunktioner med täta rektorsbyten. Viktiga framgångsfaktorer för att vända negativa skolresultat är just långsiktighet, fokus och systematik, vilket är svårt att vidmakthålla vid många rektorsbyten. 

Viktigaste iakttagelserna

  • Få huvudmän analyserar effekter av rektorsomsättning
  • Få huvudmän följer upp rektors behov av introduktionsinsatser
  • Få huvudmän ger strukturerat stöd i både organisations- och ledningsfrågor
  • Ett ”team-tänk” kring skolledning kan saknas
  • Flertalet huvudmän använder inte det systematiska kvalitetsarbetet som verktyg vid hög rektorsomsättning

Konsekvenser på skolor vid många rektorsbyten

  • Skolutvecklingen riskerar att avstanna
  • Hög rektorsomsättning kan leda till mindre stabilitet i att upprätthålla goda strukturer och gemensamma förhållningssätt
  • Risk att bedömning inte utgår från styrdokumenten 

Detta har vi granskat

Skolinspektionen har granskat hur huvudmän i både enskild och offentlig verksamhet arbetar för att bibehålla hög kvalitet i elevernas utbildning även om skolan har flera rektorsbyten på kort tid. Granskningen genomfördes vårterminen 2019 och omfattade 20 huvudmän. Ett urvalskriterium var att huvudmannen skulle ha en grundskola eller gymnasieskola som haft tre eller fler rektorsbyten de senaste fem åren.

Granskningen har fokuserat på följande frågeställningar:

  1. I vilken utsträckning har huvudmannen gjort en analys av vilka konsekvenser den höga omsättningen på rektorer har fått för den pedagogiska verksamheten på skolan och hur denna styrs/leds?
  2. I vilken utsträckning vidtar huvudmannen ändamålsenliga åtgärder när rektorer slutar efter kortare tid, för att upprätthålla en fungerande styrning och ledning av den pedagogiska verksamheten på skolan?
Granskningsrapport

Kontaktperson

Ulrika Rosengren

Senast uppdaterad: 8 september 2020