Till huvudinnehåll
Diarienummer 2018:7901
Publicerad 29 oktober 2019

Undervisning i yrkesämnena djur och ellära

Skolinspektionen har granskat undervisningens kvalitet i ämnet djur på naturbruksprogrammet och i ämnet ellära på el- och energiprogrammet. Syftet med granskningen har varit att undersöka och bedöma om elever på gymnasieskolans yrkesprogram ges förutsättningar att, genom dessa yrkesämnen, uppnå ett gott yrkeskunnande.

Gymnasieskolans yrkesprogram ska utgöra en grund för yrkesverksamhet och fortsatt yrkesutbildning. Läsåret 2018/19 läste 300 500 elever på ett nationellt program inom gymnasieskolan. En tredjedel av dessa elever gick på ett yrkesprogram. Det är skolans ansvar att elever på ett nationellt yrkesprogram ges möjligheter att uppnå kraven för en yrkesexamen. En yrkesexamen som i sin tur innebär att eleven har uppnått en av branschen godtagbar nivå av yrkeskunnande för att vara väl förberedd för yrkeslivet.

Viktigaste iakttagelserna

Skolinspektionens granskning visar att två tredjedelar av skolorna behöver utveckla undervisningen för att eleverna ska ges goda möjligheter att utveckla ett gott yrkeskunnande.

Granskningen visar att:

  • Få möjligheter till praktiska övningar på hälften av skolorna
  • Arbetsuppgifterna utformas inte för att vara autentiska och relevanta
  • Relevanta redskap, verktyg och maskiner används i varierande omfattning
  • Utveckling av generella förmågor stöds inte alltid medvetet
  • Utmaningar uteblir på hälften av skolorna
  • Lagar, regler och bestämmelser ges olika utrymme

Detta har vi granskat

Skolinspektionen har i granskningen besökt 26 gymnasieskolor, varav 16 med offentlig huvudman och 10 med enskild huvudman. Ämnet ellära på el- och energiprogrammet har granskats på hälften av skolorna och ämnet djur på naturbruksprogrammet på den andra hälften av skolorna.

I vilken utsträckning utformas undervisningen i yrkesämnet för att eleverna ska kunna utveckla ett gott yrkeskunnande?

  • Hur väl bidrar arbetsuppgifterna till utveckling av yrkeskunnande?
  • Hur väl bidrar undervisningens genomförande till utveckling av yrkeskunnande?

I denna granskning har Skolinspektionen samarbetat med branschrepresentanter för yrkesområden kopplade till el, naturbruk och djur. Syftet har framförallt varit att ta del av branschspecifika kunskaper och erfarenheter, men även att diskutera aktuella frågor.

De bedömningar av skolors undervisning som gjorts inom ramen för granskningen är i samtliga fall Skolinspektionens egna.

Granskningsrapport
Senast uppdaterad: 8 september 2020