Till huvudinnehåll
Diarienummer 2017:10221
Publicerad 19 juni 2019

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet - förutsättningar och arbetsformer i grundskolan

All utbildning i svensk skola ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I denna rapport har vi granskat grundskolorna förutsättningar för detta. Rapporten visar bland annat att huvudmännen behöver utveckla sina insatser och öka stödet till skolorna.

Enligt skollagen ska utbildningen i svensk skola vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. De verksamma i skolan behöver ges förutsättningar för att realisera detta i sitt arbete och sin undervisning så att alla elever ges en god kvalitet i utbildningen. Studier visar emellertid att skolors förutsättningar och arbete inom området behöver utvecklas. Exempelvis är det få skolor som har en plan eller strategi för hur forskning och beprövad erfarenhet ska föras in kontinuerligt i verksamheten. Flera rektorer och lärare ser också svårigheter i att få tillgång till relevant forskning, studier och kunskapsöversikter. De kan vidare uppleva osäkerhet kring hur arbetet bör säkras i praktiken.

Mot denna bakgrund har Skolinspektionen granskat rektorers och huvudmäns arbete med att skapa förutsättningar och stöd för en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I granskningen har 30 grundskolor och deras 30 huvudmän granskats, varav fem fristående grundskolor.

De viktigaste iakttagelserna:

  • En majoritet av huvudmännen ger lite eller ett begränsat stöd för skolornas arbete med vetenskaplig grund.
  • Nästan en tredjedel av de besökta huvudmännen behöver i stor omfattning utveckla stödet och ge skolorna bättre möjligheter för detta arbete.
  • Cirka en tredjedel av skolorna har valt insatser i utbildningen utan kritiska jämförelser.
  • En majoritet av huvudmännen saknar strukturer för en bred samverkan mellan lärare för att lärarnas erfarenheter ska kunna utvecklas till beprövad erfarenhet.
  • I närmare fjärdedel av de granskade skolorna är ansvarsfördelningen i relation till frågorna otydlig.
  • I flera skolor driver rektor ett medvetet arbete för att integrera valda metoder och arbetssätt.
Granskningsrapport
Senast uppdaterad: 8 september 2020