Till huvudinnehåll
Diarienummer 40-2019:4159
Publicerad 2 september 2020

Hur säkras lärarresurser till skolor med utmaningar?

Lärares erfarenhet och kompetens har stor betydelse för elevers skolframgång. Skolinspektionen har granskat hur 27 kommunala huvudmän arbetar med att stärka lärarresurserna på grundskolor som har stora utmaningar.

Erfarna, kunniga, behöriga och engagerade lärare är av stor vikt för att säkra alla elevers möjligheter till en god kunskapsutveckling. Det är därför viktigt att huvudmännen arbetar för att säkra lärarresurser generellt, inte minst där elever har stora behov eller ligger längre ifrån fullständiga betyg. Men i många fall undervisas inte elever med störst behov av utbildade och erfarna lärare. De lärare som är verksamma i skolor med stora utmaningar har ofta mindre erfarenhet och behörighet. En sådan skiktning av lärare benämns ibland pedagogisk segregation.

I denna granskning har Skolinspektionen undersökt hur kommunala huvudmän arbetar för att följa upp och planera lärarresurserna och i vilken utsträckning huvudmän har genomfört stimulerande insatser för att få en högre andel behöriga lärare i grundskolor med stora utmaningar, bland annat utifrån låga kunskapsresultat och en hög andel nyanlända elever.

Viktiga iakttagelser i granskningen

  •  Lärarresurserna är inte på ett tydligt sätt en del av de granskade huvudmännens kvalitetsarbete. Skolinspektionen bedömer att endast fyra av de 27 granskade huvudmännen har ett väl fungerande arbete med att stärka lärarresurser och stimulera rekrytering i skolor med utmaningar, både när det handlar om uppföljning och analys och i genomförandet av insatser.

  • Få huvudmän i granskningen har genomfört strategiska och långsiktiga insatser för att stärka lärarresurserna utifrån en analys av skolors förutsättningar. Huvudmännen har istället i stor utsträckning överlämnat åt rektorerna att arbeta främjande med lärarresurserna. Många huvudmän ser fortfarande att deras uppgift främst är att fördela ekonomiska medel vilket också till stor del görs till skolor med behov.

  • Huvudmännens uppföljning och analys av lärarresurser är inte systematisk. Detta gör det svårt för dem att identifiera insatser som skulle kunna stärka tillgången på lärarresurser.

En fortsättning på tidigare granskning om lärarresurser (2017)

Skolinspektionen har i tidigare granskningar konstaterat skillnader i huvudmäns förmåga att möta de utmaningar som följer i lärarbristens spår. Få av de huvudmän som granskades i vår lärarresursgranskning från 2017, "Lärarresurser - att verka för likvärdighet i utbildningen", arbetade aktivt med insatser för att rekrytera och behålla behöriga lärare med längre erfarenhet, eller gjorde andra särskilda åtgärder för att stärka de befintliga lärarresurserna, på skolor där flertalet elever kommer från hem med låg studievana eller där en stor andel elev har migrationsbakgrund. Denna nya granskning är en fortsättning på den tidigare granskningen, men nu med ett större fokus på kommuner med omfattande segregation och med en större tyngdpunkt på huvudmannens arbete.

Om granskningen

Granskningen omfattar 27 kommunala huvudmäns arbete med att stärka lärarresurserna på grundskolor med stora utmaningar. Intervjuer har gjorts med huvudmän och rektorer. 

Granskningsrapport

Kontaktperson

Tilda Lindell

Senast uppdaterad: 11 september 2020