Till huvudinnehåll
Diarienummer 400-2019:6183
Publicerad 28 oktober 2020

Kartläggning och tidiga stödinsatser i förskoleklassen

Den 1 juli 2019 infördes en garanti för tidiga stödinsatser, vars syfte är att stärka elevers kunskaper i svenska och matematik. Garantin för tidiga stödinsatser syftar till att uppmärksamma elever som är i behov av stöd i sitt lärande, och att stöd i svenska, svenska som andraspråk och matematik ska sättas in tidigt, det vill säga rätt stöd i rätt tid.

Garantin omfattar förskoleklass, lågstadiet i grundskolan och sameskolan samt lågstadiet i specialskolan. Mot bakgrund av den nya reformen har Skolinspektionen granskat arbetet med garantin för tidiga stödinsatser i förskoleklassen. Där utgörs garantin av kartläggningsmaterialen Hitta språket och Hitta matematiken, som avser att kartlägga elevernas språkliga medvetenhet och matematiska tänkande. Skolinspektionen har granskat kvaliteten i både genomförandet av kartläggningsmaterialens aktiviteter och i att uppmärksamma och bedöma elevernas behov av stöd, samt att granska med vilken kvalitet undervisningen utvecklas och anpassas utifrån kartläggningen.

Detta har vi granskat

Skolinspektionen har intervjuat lärare i förskoleklass, personal med specialpedagogisk kompetens och rektorer på 30 slumpvis utvalda grundskolor med minst två parallella förskoleklasser. Fem skolor har enskild huvudman och övriga 25 skolor har kommunal huvudman. Exempel på lärarnas dokumentation och statistik från kartläggningen har även samlats in. Enskilda verksamhetsbeslut har inte fattats i granskningen.

Viktigaste iakttagelserna

  • Garantin i förskoleklass fungerar ännu inte fullt ut
  • Att genomföra kartläggningsmaterialets aktiviteter har fungerat bra i de flesta skolorna
  • En tredjedel av skolorna har dock inte genomfört alla aktiviteter under höstterminen
  • Cirka hälften av skolorna ger inte elever som visar indikation en särskild bedömning
  • På cirka hälften av skolorna planeras inte insatser i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens

Granskningen har fokuserat på dessa frågeställningar:

Granskningens syfte är att bedöma förskoleklassens arbete med centrala delar i garantin för tidiga stödinsatser.

För att uppfylla granskningens syfte har följande frågeställningar besvarats:

  • Med vilken kvalitet genomförs kartläggningsmaterialets aktiviteter i förskoleklassen?
  • Med vilken kvalitet uppmärksammas och bedöms elevernas behov av stöd?
  • Med vilken kvalitet utvecklas och anpassas undervisningen utifrån kartläggningen?
Granskningsrapport
Senast uppdaterad: 28 oktober 2020