Till huvudinnehåll
Diarienummer 400-2018:10258
Publicerad 11 maj 2020

Matematikundervisningen i årskurserna 4-6

Skolinspektionen har genomfört en granskning av matematikundervisningen för årskurserna 4–6 i 30 grundskolor. Urvalet har varit slumpmässigt bland de skolor som i årskurs 6 vårterminen 2018 hade under den genomsnittliga betygspoängen i matematik för riket. Under varje verksamhetsbesök genomfördes lektionsobservationer samt intervjuer med elever, lärare och rektor.

Skolinspektionen har granskat i vilken utsträckning, och med vilken kvalitet, interaktion sker i matematikundervisningen. Interaktion är ett av flera arbetssätt som kan användas i matematikundervisningen. I Skolverkets kompetensutvecklingssatsning Matematiklyftet är interaktion ett av de fyra didaktiska perspektiv som belyses.

Interaktion centralt för att höja den matematiska kunskapen

I jämförelse med tidigare granskningar går Skolinspektionen denna gång djupare in på hur interaktion sker. Detta eftersom interaktion är centralt för att kunna höja elevernas matematiska kunnande och därmed resultaten i matematik. De bedömningar avseende undervisningens kvalitet som är gjorda berör därmed inte alla didaktiska perspektiv utan bedömningarna utgår från kvalitetskriterier när det gäller just interaktion i matematikundervisningen. Kvalitetskriterierna är baserade på aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Bedömningspunkterna och kvalitetsindikatorerna finns i bedömningsmatrisen i bilaga 4 på sidan 42.

Några av kvalitetskriterier är:

  • I undervisningen sker kommunikation med och om matematik med hjälp av matematikens uttrycksformer.
  • Läraren motiverar elever till att utveckla idéer och engagera sig i andras resonemang genom utforskande samtal.
  • Interaktionen sker utifrån elevernas förutsättningar och behov.
  • Läraren arbetar dialogiskt med eleverna så att de kan utvecklas, få utmaningar och få stöd när de behöver det.

Vidare har Skolinspektionen granskat i vilken utsträckning matematikundervisningen planeras så att den omfattar kursplanens hela syfte och centrala innehåll. 

Granskningsrapport
Senast uppdaterad: 11 september 2020